Cont

Antidoping

LISTA INTERZISĂ - 2018

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING                                                                                                      versiune pdf

Prezentul document a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851
din 27.10.2017

ORDIN
Privind aprobarea “Listei Interzise”
pentru anul 2018


Având în vedere art. 7 pct. 14 și art. 20 din Legea nr. 227/2006
privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind
prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
Președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul:
ORDIN


Art. 1 – În vederea prevenirii și combaterii dopajului în sport se
aprobă Lista Interzisă pentru anul 2018, în conformitate cu
“Standardul Internațional Lista Interzisă – 2018 al Agenției
Mondiale Anti-Doping”, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 01.01.2018
Art. 3 – La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă
ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 278/2016
Art. 4 – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I


PREȘEDINTELE AGENȚIEI NAȚIONALE
ANTI-DOPING,
GRAZIELA ELENA VÂJIALĂ
București,
Nr. 249 / 11.10.2017

 

ANEXĂ CODUL MONDIAL ANTI-DOPING
AGENȚIA MONDIALĂ ANTI-DOPING
LISTA INTERZISĂ
PENTRU ANUL 2018


Textul oficial al Listei Interzise va fi menţinut de către
WADA şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În
cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în
limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne
valabilă versiunea în limba engleză.
Această listă va intra în vigoare din data de
1 ianuarie 2018
*text roșu - noutățile apărute față de Lista Interzisă - 2017


LISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2018
CODUL MONDIAL ANTI-DOPING
Valabilă de la 1 ianuarie 2018
Conform articolului 4.2.2 din Codul Mondial Anti-
Doping, toate substanţele interzise vor fi considerate
„substanţe specifice”, cu excepţia substanţelor din
clasele S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a şi a metodelor interzise
M1, M2 şi M3.


SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE PERMANENT (ATÂT ÎN COMPETIŢIE, CÂT ŞI ÎN AFARA
COMPETIŢIEI)
SUBSTANŢE INTERZISE

S0. SUBSTANŢE NEAPROBATE
Orice substanţă farmacologică, care nu este cuprinsă
în una dintre următoarele secţiuni ale Listei şi nu are
aprobarea curentă a unei autorităţi guvernamentale de
reglementare în domeniul sănătăţii pentru uzul terapeutic
uman (de exemplu, substanţe aflate în curs de dezvoltare
preclinică sau clinică sau retrase, substanţe „designer”,
substanţe aprobate doar pentru uz veterinar) este interzisă
permanent.


S1. AGENŢI ANABOLICI

Agenţii anabolici sunt interzişi.
1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)
a. SAA exogeni*, incluzând:
1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1-
androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă); 1-
androsteron (3α-hidroxi-5 α-androst-1-en-17-onă); 1-
testosteron (17 β-hidroxi-5 α-androst-1-en-3-onă); 4-
hidroxitestosteron (4,17β-dihidroxiandrost-4-en-3-
onă); bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol); bolasteron;
calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]
p r e g n a - 4 - e n - 2 0 - i n - 1 7 α - o l ) ;
dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17β-hidroxi-17α-
metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron
(17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon;
e t i l e s t r e n o l ( 1 9 - n o r p r e g n a - 4 - e n - 1 7 α - o l ) ;
fluoximesteron; formebolon; furazabol (17α-
metil[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol);
gestrinonă; mestanolon; mesterolon; metandienonă
(17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă);
metenolon; metandriol; metasteron (17β-hidroxi-
2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-onă); metildienolon
(17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-
testosteron (17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-
onă); metilnortestosteron (17β-hidroxi-17α-metilestr-
4 - e n - 3 - o n ă ) ; m e t i l t e s t o s t e ro n ; m e t r i b o l o n
(metiltrienolon, 17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-
trien-3-onă); miboleron; norboleton; norclostebol;
noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron;
oximetolon; prostanozol (17β-[(tetrahidropiran-2-
il)oxi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-androstan); quinbolon;
stanozolol; stenbolon; tetrahidrogestrinonă (17-
hidroxi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-
onă); trenbolon (17β-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă);
şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu
efect(e) biologic(e) similar(e).
b. SAA endogeni** când s-au administrat exogen:
19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol); 19-
n o r a n d ro s t e n d i o n ă ( e s t r- 4 - e n - 3 , 1 7 - d i o n ă ) ;
androstanolon (5α-dihidrotestosteron, 17β-hidroxi-5α-
androstan-3-onă); androstendiol (androst-5-en-3β,17β-
diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă);
boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă);
n a n d r o l o n ( 1 9 - n o r t e s t o s t e r o n ) ; p r a s t e r o n
(dehidroepiandrosteron, DHEA, 3β-hidroxiandrost-5-
en-17-onă); testosteron,
precum şi metaboliţii şi izomerii acestora, incluzând
dar nelimitându-se la:
3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 5α-androst-2-en-
17-onă; 5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-
3α,17β-diol; 5α-androstan-3β, 17α-diol; 5α-
androstan-3β,17β-diol; 5β-androstan-3α,17β-diol;
7 α - h i d r o x i - D H E A ; 7 β - h i d r o x i - D H E A ; 4 -
androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol); 5-
androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); 7-ceto-
DHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon;
androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β-diol;
androst-4-en-3β,17α –diol; androst-5-en-3α,17α-diol;
androst-5-en-3α,17β-diol; androst-5-en-3β,17α–diol;
androsteron; epi-dihidrotestosteron; epitestosteron;
etiocolanolon.

2. Alţi agenţi anabolici
Incluzând, dar nelimitându-se la:
Clenbuterol, modulatorii receptorilor selectivi de
androgeni (SARMs, de exemplu andarină, LGD-4033,
ostarină și RAD140), tibolon, zeranol și zilpaterol.
În această secţiune:
* „exogen” se referă la substanţele care, în mod normal,
nu sunt produse de organism în mod natural.
** „endogen” se referă la substanţele care, în mod
normal, sunt produse de organism în mod natural.
Sunt interzise următoarele substanţe şi alte substanţe
cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e)
similar(e):
1. Eritropoietine (EPO) și Agenţii care afectează
eritropoieza, incluzând, dar nelimitându-se la:
1.1 Agonişti ai receptorilor eritropoietinei, de
exemplu:
darbepoetina (dEPO); eritropoietina (EPO); derivați
pe baza de EPO [EPO-Fc; metoxi polietilen glicolepoetina
beta (CERA)]; agenti mimetici EPO si
derivații lor (de exemplu CNTO-530, peginesatida).
1.2 Agenti activatori ai factorilor care induc
hipoxia (HIF), de exemplu:
argon; cobalt; molidustat; roxadustat (FG-4592);
xenon.
1.3 Inhibitori GATA, de exemplu: K-11706.
1.4 Inhibitori ai factorului de creștere și
transformare – β (TGF-β), de exemplu:
Luspatercept; Sotatercept.
1.5 Agonişti ai receptorilor inițiatori ai
refacerii, de exemplu:
EPO asialo; EPO carbamilată (CEPO).


S2. HORMONI PEPTIDICI, FACTORI DE CREȘTERE,
SUBSTANȚE ÎNRUDITE ȘI MIMETICE


2. Hormoni peptidici și modulatori ai hormonilor,
2.1 Gonadotropina corionică (CG) şi hormonul
luteinizant (LH) şi factorii lor de eliberare, la bărbaţi, de
exemplu buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin,
leuprorelin, nafarelin și triptorelin;
2.2 Corticotropinele şi factorii lor de eliberare, de
exemplu corticorelin;
2.3 Hormonul de creştere (GH) şi fragmentele
și factorii săi de eliberare incluzând, dar nelimitându-se
la:
Fragmente ale hormonului de creștere, de exemplu
AOD-9604 și hGH 176-191;
Hormonul de eliberare a hormonului de creştere
(GHRH) şi analogii săi, de exemplu CJC-1293, CJC-
1295, sermorelin şi tesamorelin;
Stimulatori ai secretorilor hormonului de creştere
(GHS), de exemplu grelin şi mimetice de grelin, de
exemplu anamorelin, ipamorelin și tabimorelin;
Peptide de eliberare ale GH (GHRP), de exemplu
alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin),
GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 și hexarelin.
3. Factori de creștere și modulatori ai factorilor de
creștere, incluzând, dar nelimitându-se la:
factori de creştere a fibroblastelor (FGFs),
factorul de creştere a hepatocitelor (HGF),
factorul de creştere-1 insulinic (IGF-1) şi analogii săi,
factori de creştere mecanici (MGFs),
factorul de creştere derivat din trombocite (PDGF),
Timosin – β4 și derivații săi, de exemplu TB-500,
factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF).
Alți factori de creştere sau modulatori ai factorilor de
creștere ce afectează sinteza/degradarea proteinei
muşchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor,
vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de
regenerare sau comutarea tipului de fibră.


S3. BETA-2 AGONIŞTI


Toţi beta-2 agoniştii selectivi și non-selectivi, inclusiv
toţi izomerii optici sunt interzişi.
Includ, fără a se limita la:
Fenoterol, Formoterol, Higenamină, Indacaterol,
Olodaterol, Procaterol, Reproterol, Salbutamol,
Salmeterol, Terbutalină, Tulobuterol, Vilanterol.
Cu următoarele excepţii:
ź salbutamolul inhalat: maxim 1600 micrograme la 24
de ore, în doze împărțite ce nu trebuie să depășească
800 micrograme la 12 ore de la oricare dozare;
ź formoterolul inhalat: doza maximă 54 micrograme la
24 de ore,
ź salmeterolul inhalat: maxim 200 micrograme la 24 de
ore.
Se consideră că prezenţa salbutamolului în urină, într-o
concentraţie mai mare de 1000 ng/mL sau a
formoterolului într-o concentraţie mai mare de 40 ng/mL
nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanţei şi
va fi considerată rezultat analitic advers (AAF), dacă
sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu
farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost
consecinţa utilizării unei doze terapeutice (prin inhalare)
de până la limita maximă indicată mai sus.
Următorii hormoni şi modulatori metabolici sunt
interzişi:
1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar
nelimitându-se la:
4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), aminoglutetimid,
anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă
(androstatriendionă), androsta-3,5-dien-7,17-dionă
(arimistan); exemestan, formestan, letrozol,
testolactonă.
2. Modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni
(SERM) incluzând, dar nelimitându-se la:
raloxifen, tamoxifen, toremifen.
3. Alte substanţe anti-estrogenice incluzând, darnelimitându-se la:clomifen, ciclofenil, fulvestrant.

4. Agenţi care modifică funcţia (funcţiile)
miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori
ai miostatinei.
5. Modulatori metabolici:
5.1 Activatori ai proteinkinazei activate de
AMP (AMPK), de exemplu AICAR, SR9009; şi
agonişti ai receptorilor δ activaţi de
proliferatorul peroxizomilor (PPARδ), de
exemplu acid 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-
( t r i f l u o r o m e t i l ) f e n i l ) t i a z o l - 5 -
il))metilthil)fenoxi) acetic (GW 1516,
GW501516);
5.2 Insuline și mimetice de insulină;
5.3 Meldonium;
5.4 Trimetazidina.


S4. HORMONI ŞI MODULATORI METABOLICI


S5. DIURETICE ŞI AGENŢI MASCATORI


Următoarele diuretice şi agenţi mascatori, precum şi
alte substanţe cu structură chimică similară sau cu
efect(e) biologic(e) similar(e) sunt interzise.
Acestea includ, dar nu se limitează la:
ź desmopresina, probenecid, substituenţi de
plasmă, de exemplu: administrarea intravenoasă de
albumină, dextran, hidroxietil amidon şi manitol
ź acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon,
clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid,
metolazon, spironolactonă, tiazide de exemplu
b e n d r o f l u m e t i a z i d ă , c l o r o t i a z i d ă ş i
hidroclorotiazidă, triamteren şi vaptani, de
exemplu tolvaptan.
Cu excepţia:
ź Drospirenona, pamabrom şi utilizarea oftalmică a
inhibitorilor de anhidrază carbonică (de ex.
dorzolamida, brinzolamida).
ź Administrarea locală a felipresinei în anestezia
dentară.
Depistarea în proba sportivului oricând sau în
competiţie, după caz, a oricărei cantităţi a uneia din
următoarele substanţe cu limită de prag: formoterol,
salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină şi
pseudoefedrină, în combinaţie cu un diuretic sau un agent
mascator, se va considera rezultat analitic advers cu
excepţia cazului în care sportivul are o scutire de uz
terapeutic acordată pentru acea substanţă, în plus faţă de
cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.


METODE INTERZISE
M1. MANIPULAREA SÂNGELUI ŞI A
COMPONENTELOR SÂNGELUI


Sunt interzise următoarele:
1. Administrarea sau reintroducerea oricărei cantităţi
de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau
de produse hematologice din celule roşii de orice origine,
în sistemul circulator.
2. Creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau
eliberării de oxigen.
Include, fără a se limita la:
Perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi
produsele pe bază de hemoglobină modificată, de
exemplu înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină şi
produşii de hemoglobină micro-încapsulată, cu excepţia
oxigenului suplimentar prin inhalare.
3. Orice formă de manipulare intravasculară a
sângelui sau a componentelor sângelui, prin mijloace
fizice sau chimice.


M2. MANIPULAREA CHIMICĂ ŞI FIZICĂ


Sunt interzise următoarele:
1. Falsificarea sau încercarea de falsificare cu scopul
de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în
timpul controlului doping.
Include, dar nu se limitează la:
substituţia şi/sau alterarea urinei, de exemplu proteazele.
2. Infuziile şi/sau injecţiile intravenoase cu mai mult
de 100 mL în total pe o perioadă de 12 ore, cu excepţia
celor efectuate în mod legitim pe parcursul tratamentelor
spitalicești, al procedurilor chirurgicale sau al
investigaţiilor clinice pentru stabilirea diagnosticului.

 

M3. DOPAJUL GENETIC


Sunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de
a spori performanţa sportivă:
1. Utilizarea de polimeri ai acizilor nucleici sau
analogi ai acizilor nucleici;
2. Utilizarea de agenți de editare genetică proiectați să
modifice secvențele de genom și/sau reglementarea
transcripțională sau epigenetică a expresiei genetice.
3. Utilizarea de celule normale sau celule modificate
genetic.


SUBSTANŢE ŞI METODE
INTERZISE ÎN COMPETIŢIE


Pe lângă categoriile S0 – S5 şi M1 – M3 definite mai
sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie:
SUBSTANŢE INTERZISE


S6. STIMULENTE


Toate stimulentele, inclusiv toţi izomerii optici, de
exemplu d- şi l-, acolo unde este cazul, sunt interzise.
Stimulentele includ:
a. stimulente nespecifice:
adrafinil; amfepramonă; amfetamină; amfetaminil;
amifenazol; benfluorex; benzilpiperazină;
bromantan; clobenzorex; cocaină; cropropamidă;
crotetamidă; fencamină; fenetilină; fenfluramină;
f e n p r o p o r e x ; f o n t u r a c e t a m [ 4 -
f e n i l p i r a c e t a m ( c a r f e d o n ) ] ; f u r f e n o r e x ;
lisdexamfetamină; mefenorex; mefentermină;
mesocarb; metamfetamină(d-); p-metilamfetamină;
modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină;
fentermină; prenilamină; prolintan.
Un stimulent care nu este introdus în mod expres în
această secţiune este o substanţă specifică.
b. stimulente specifice
Includ, dar nu se limitează la:
1,3-dimetilbutilamina; 4-metilhexan-2-amine
(metilhexanamină); benzfetamină; cathină**;
cathinonă şi analogii săi, de exemplu mefedrona,
m e t e d r o n a ş i α - p i r o l i d i n o v a l e r o f e n o n ă ;
d i m e t i l a m f e t a m i n ă , e f e d r i n ă * * * ;
e p i n e f r i n ă * * * * ( a d r e n a l i n ă ) ; e t a m i v a n ;
etilamfetamină; etilefrină; famprofazonă;
f e n b u t r a z a t ; f e n c a m f a m i n ă ; h e p t a m i n o l ;
hidroxiamfetamină (parahidroxiamfetamină);
izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat;
metilenedioximetamfetamină; metilefedrină***;
metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină;
oxilofrină (metilsinefrină); pemolină; pentetrazol;
fenetilamină şi derivaţii săi; fenmetrazină;
f e n p r o m e t a m i n ă ; p r o p i l h e x e d r i n ă ;
pseudoefedrină*****; selegilină; sibutramină;
stricnină; tenamfetamină (metilenedioxiamfetamină);
tuaminoheptan;
şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e)
biologic(e) similar(e).
Cu excepţia:
ź Clonidinei
ź Derivaţilor de imidazol pentru uz local/oftalmic şi a
acelor stimulente incluse în Programul de
monitorizare pe 2018*.
* Bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină,
fenilpropanolamină, pipradol şi sinefrină: aceste
substanţe sunt incluse în Programul de monitorizare pe
2018 şi nu sunt considerate substanţe interzise.
** Cathina: interzisă când concentraţia sa în urină este
mai mare de 5 micrograme per mililitru.
*** Efedrina şi metilefedrina: interzise, atunci când
concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de
10 micrograme per mililitru.
**** Epinefrină (adrenalină): nu este interzisă în
administrarea locală, de exemplu nazală, oftalmologică
sau administrarea asociată cu agenţi anestezici locali.
***** Pseudoefedrina: interzisă când concentraţia sa în
urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.


S7. NARCOTICE


Sunt interzise următoarele narcotice:
buprenorfina, dextromoramida, diamorfina
(heroină), fentanil şi derivaţii săi, hidromorfona,
metadona, morfina, nicomorfina, oxicodona,
oximorfona, pentazocina, petidina.


S8. CANABINOIDE


Sunt interzise următoarele canabinoide:
ź Canabinoidele naturale, de ex. canabis, hașiș și
marijuana.
ź C a n a b i n o i d e l e s i n t e t i c e , d e e x . D elta 9-
tetrahidrocanabinol(THC) și alte canabimimetice.
Cu excepția:
ź Canabidiol


S9. GLUCOCORTICOIZI


Toţi glucocorticoizii sunt interzişi în administrarea
orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală.
Includ dar nu se limitează la:
betametazonă; budesonid; cortizon; deflazacort;
dexametazonă; fluticazonă; hidrocortizon;
metilprednisolon; prednisolon; prednison;
triamcinolon.


SUBSTANŢE INTERZISE
ÎN ANUMITE SPORTURI


Beta-blocantele sunt interziSe doar în competiţie în

următoarele sporturi, iar acolo unde este menţionat, şi în
afara competiţiei:
ź Tir cu arcul (WA)*
ź Automobilism (FIA)
ź Biliard (toate disciplinele) (WCBS)
ź Darts (WDF)
ź Golf (IGF)
ź Tir (ISSF, IPC)*
ź Schi / snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile,
freestyle aerials/halfpipe şi snowboard
halfpipe/big air
ź Sporturi subacvatice (CMAS) în apnea cu greutate
constantă cu sau fără labe, apnea dinamică cu sau
fără labe, apnea cu imersie liberă, apnea ”jump
blue”, vânătoare subacvatică, apnea statică, tir cu
harponul şi apnea cu greutate variabilă.
* interzise şi în afara competiţiei
Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la
următoarele:
acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol,
bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol,
labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol,
nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol,
timolol.
P1. BETA-BLOCANTE


PROGRAMUL DE MONITORIZARE
PE ANUL 2018*


Următoarele substanţe sunt incluse în Programul de
monitorizare pe 2018:
1. Stimulente: numai în competiţie:
Bupropion, cafeina, nicotina, fenilefrina,
fenilpropanonolamina, pipradrol și sinefrina.
2. Narcotice (numai în competiţie):
codeina, hidrocodon și tramadol.
3. Glucocorticoizi: - în competiție
(pe alte căi de administrare decât cea orală,
intravenoasă, intramusculară sau rectală)
- în afara competiţiei
(pe toate căile de administrare)
4. 2-etilsulfanil-1H-benzimidazol (bemitil): în
competiție și în afara competiției
5. Beta-2-agoniști: în competiție și în afara
competiției: orice combinație de beta-2-agoniști.
* Codul Mondial Anti-Doping (Articolul 4.5) stipulează: „AMAD, în
colaborare cu Semnatarii şi guvernele va stabili un program de
monitorizare referitor la substanţele care nu se află în Lista Interzisă,
dar pe care AMAD doreşte să le monitorizeze, astfel încât să se
detecteze şabloane de utilizare abuzivă în sport”.
AGENȚIA MONDIALĂ ANTI-DOPING