Cont
SCEC 2023

Statutul Federatiei

STATUTUL FRNPM

versiune pdf

CAP. I - Denumire, statut juridic, însemne

Art.1. – Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (F.R.N.P.M.) a fost fondată în anul 1930 și s-a reorganizat în conformitate cu Legea Educației Fizice și Sportului nr.69 din 2000, la data de 09.11.2001.

Art.2. – F.R.N.P.M., în actuala formă juridică este continuatoarea de drept a F.R.N.P.M. care a funcționat în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului până la data de 09.11.2001.

Art.3. – F.R.N.P.M. este o structură sportivă de interes naţional, constituită prin asocierea tuturor cluburilor cu secţii de înot, sărituri în apă, pentatlon şi asociaţii judeţene şi a Municipiului Bucureşţi afiliate şi recunoscute de ea.

Art.4. – F.R.N.P.M. este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ. Dobândirea personalității juridice s-a făcut conform legii.

Art.5. – Prevederile statutului F.R.N.P.M. sunt în concordanță cu Ordonanța de Guvern nr.26 din 2000 și cu Legea nr. 69 din 2000 și sunt obligatorii pentru toți membrii săi. F.R.N.P.M. se organizează și funcționează în baza Statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile Statutelor federațiilor internaționale corespondente.

Art.6. - F.R.N.P.M. este singura autorizată să organizeze şi să controleze activitatea de înot, înot în ape deschise, înot sincron, sărituri în apă, sărituri de la mare înălțime și pentatlon modern din România.

Art.7. – F.R.N.P.M. organizează sau tutelează competiţiile oficiale de înot, înot în ape deschise, înot sincron, sărituri în apă, sărituri de la mare înălțime și pentatlon modern cu caracter naţional şi cele internaţionale care au loc pe teritoriul României.

Art.8. – F.R.N.P.M. are siglă (emblemă), steag (fanion), insignă și ștampilă proprie.

Art.9. – F.R.N.P.M. este înscrisă în Registrul Sportiv al M.T.S. și este atestată prin Certificatul de identitate sportivă.

CAP. II - Sediul, durata de funcționare, patrimoniul

Art.10. – Sediul Federației este în municipiul București, strada Maior Coravu nr.34-36, sector 2.

Art.11. – Durata de funcționare a F.R.N.P.M. este pe termen nedeterminat.

Art.12. – (1) Patrimoniul Federației este format din:

 1. a) mijloace fixe: 535.413.000 lei;
 2. b) obiecte de inventar: 215.170.000 lei;
 3. c) mijloace materiale și bănești: 238.964 mii lei.

(2) La data adoptării prezentului Statut patrimoniul însumează 989.547 mii lei, conform bilanțului contabil din data de 30.09.2001.

CAP. III - Relații cu organismele interne și internaționale

Art.13. – F.R.N.P.M. este afiliată la F.I.N.A. și L.E.N. și respectă în activitatea ei statutele și regulamentele celor două organisme internaționale.

Art.14. – F.R.N.P.M. este membră a C.O.R.

Art.15. – Întreține și dezvoltă relații de colaborare cu federațiile similare din alte țări.

CAP. IV - Scop și atribuții

Art.16. – F.R.N.P.M. are ca scop principal organizarea, conducerea şi controlul activităţii în domeniul nataţiei (înot, înot în ape deschise, înot sincron, sărituri în apă, sărituri de la mare înălțime și pentatlon modern), precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea unor rezultate competiţive pe plan intern şi internaţional.

Art.17. – Obiectivele Federației:

 1. a) asigură reprezentarea României în competițiile sportive și în organismele internaționale la care este afiliată, stabilește și întreține relații de colaborare și schimburi sportive cu federații similare din alte țări și cu organisme internaționale;
 2. b) împreună cu structurile sportive afiliate conlucrează cu organele administrației publice centrale și locale în vederea asigurării mijloacelor și condițiilor necesare pentru pregătirea sportivilor de performanță;
 3. c) organizează sistemul competițional intern;
 4. d) militează pentru promovarea, de către sportivi, antrenori, arbitri și alți tehnicieni din domeniu, a spiritului de "fair-play", cinste, corectitudine, muncă, întrajutorare în pregătire și competiții (sancțiunile sunt prevăzute în regulamentul federației);
 5. e) acționează împotriva practicii de folosire a substanțelor și metodelor interzise în sport, în conformitate cu reglementările interne și internaționale (sancțiunile sunt cele prevăzute în regulamentul doping F.I.N.A.);
 6. f) acționează pentru formarea și perfecționarea continuă a specialiștilor din domeniu în corelație cu nevoile activității de natație;
 7. g) se preocupă de atragerea și implicarea cercetării științifice și medicinei sportive în obiectivizarea și dirijarea procesului de selecție și pregătire a sportivilor.

Art.18. – Federația are următoarele atribuții principale:

 1. a) elaborează strategia națională de dezvoltare a domeniilor specifice sportive de: înot, sărituri în apă și pentatlon modern, privind participarea la competițiile internaționale oficiale și obiectivele de realizat, cu precădere la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene și Cupele Mondiale, precum și măsurile ce se impun pentru realizarea acestora;
 2. b) organizează activitățile și competițiile sportive oficiale la nivel național, în baza normelor și regulamentelor adoptate, potrivit prezentului Statut;
 3. c) organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor, privind formarea, perfecționarea și promovarea acestora, pe plan național și internațional;
 4. d) întocmește calendarul național și regulamentele campionatelor și concursurilor naționale la toate categoriile, precum și calendarul internațional la care participă sportivii de performanță;
 5. e) alcătuiește loturile naționale de seniori, juniori și cadeți care reprezintă federația în competițiile internaționale și organizează pregătirea acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate;
 6. f) îndrumă, controlează și sprijină din punct de vedere metodic, tehnic, organizatoric și material secțiile sportive de înot, sărituri în apă și pentatlon, precum și asociațiile județene de specialitate;
 7. g) elaborează sistemul de informare și documentare, organizează consfătuiri, cursuri și strategii de perfecționare a antrenorilor și arbitrilor;
 8. h) realizează legătura cu compartimentele din M.T.S., cu alte ministere și departamente, în vederea susținerii activității de înot, sărituri în apă și pentatlon, în secțiile subordonate acestora;
 9. i) urmărește promovarea unor tehnicieni români în organismele internaționale;
 10. j) participă la congresele și conferințele internaționale ale forurilor la care este afiliată;
 11. k) administrează și gestionează patrimoniul propriu, în conformitate cu prevederile legale și se preocupă pentru dezvoltarea și modernizarea lui și pentru asigurarea fondurilor necesare;
 12. l) stabilește cuantumul cotizațiilor, taxelor și penalităților;
 13. m) organizează baza de date, realizează statistici și elaborează sistemul de informare și documentare;
 14. n) elaborează și adoptă în cadrul organelor sale regulamente, norme tehnice, financiare, și de asigurare materială, alte norme specifice cu caracter general sau pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute;
 15. o) organizează sau tutelează competițiile oficiale cu caracter internațional care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului.
 16. p) promovează măsurile de prevenire și control a folosirii substanțelor interzise și ale metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor organizate direct la nivel național, în concordanță cu reglementările federațiilor internaționale, ale Comitetului Internațional Olimpic, ale Agenției Mondiale Anti-Doping si ale Agenției Naționale Anti-Doping. Orice alte măsuri ce contravin reglementărilor mai sus menționate sunt nule de drept;
 17. q) acționează pentru prevenirea și combaterea violenței, pentru promovarea unor măsuri adecvate educative, a spiritului de "fair-play" și a toleranței în întreaga activitate sportivă, sens în care, Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, precum și asociațiile și cluburile sportive afiliate care organizează competiții, iau măsuri pentru a asigura spectatorilor, sportivilor și oficialilor, protecție și securitate și pentru a preveni și înlătura oricare incidente ce s-ar produce pe traseele de afluire/defluire și în interiorul locurilor de desfășurare a reuniunilor respective, înainte, în timpul și după terminarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr.4 din 2008, pentru prevenirea și combaterea violenței, cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive ;
 18. r) sprijină activitatea "Comisiei Naționale de Acțiune Împotriva Violenței în Sport".

CAP. V - Condițiile de afiliere, consecințele afilierii

Art.19. – La FRNPM se pot afilia structurile sportive cu personalitate juridică legal constituite şi recunoscute oficial, respectiv cluburile sportive, persoane juridice de drept public şi asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşţi de nataţie şi pentatlon modern.

Art.20. – Asociaţiile sportive fără personalitate juridică se pot afilia la asociaţiile judeţene de nataţie (înot, sărituri în apă) şi pentatlon şi a municipiului Bucureşti, legal constituite şi afiliate la FRNPM.

Art.21. – Pentru a putea participa la competiţiile judeţene, cluburile sportive trebuie să se afilieze şi la asociaţia judeţeană de nataţie şi pentatlon modern pe teritoriul respectiv.

Art.22. – La afiliere, cluburile şi asociaţiile judeţene de nataţie (înot, sărituri în apă) şi pentatlon trebuie să prezinte o cerere-tip emisă de federaţie, care conţine, sub sancţiunea nulităţii:

 1. a) număr de identificare;
 2. b) certificatul de identitate sportivă - numărul și data emiterii;
 3. c) denumirea structurii sportive;
 4. d) sediul – județul, localitatea, adresa, telefon, fax;
 5. e) organele de conducere și administrare;
 6. f) culorile clubului de care aparține secția;
 7. g) data, semnătura și ștampila.

(2) La cerere se atașează următoarele înscrisuri doveditoare:

 1. a) actul constitutiv și statutul autentificat;
 2. b) copie după hotărârea judecătorească definitivă de acordare a personalității juridice a structurii sportive;
 3. c) copie legalizată după certificatul de identitate sportivă;
 4. d) copie legalizată după certificatul de înscriere în Registrul național al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive, persoane juridice fără scop patrimonial;
 5. e) copie legalizată după certificatul de înmatriculare în Registrul comerțului, în cazul societăților comerciale pe acțiuni;
 6. f) dovada sediului;
 7. g) dovada patrimoniului.

Art.23. – Afilierea unităților de învățământ cu program sportiv se face, în afara condițiilor art.22 și sub condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

 1. a) existența unui act de dispoziție privind înființarea persoanei juridice de drept public;
 2. b) existența unui act de dispoziție care să stabilească, pe lângă activitatea de învățământ și activitatea de selecție, pregătire și participare la sistemul competițional sportiv național.

Art.24. – Cluburile sportive, persoane juridice de drept public vor anexa la cererea de afiliere, în afara celor prezentate la art.22 și următoarele înscrisuri doveditoare:

 1. a) actul de dispoziție prin care au fost înființate și/sau organizate;
 2. b) actul de dispoziție prin care se aprobă regulamentul de organizare și funcționare.

Art.25. – În situația îndeplinirii condițiilor statutare Biroul Federal hotărăște afilierea provizorie, pe care o supune spre ratificare în prima Adunare Generală care decide afilierea definitivă.

Art.26. – Prin afiliere cluburile sportive și asociațiile județene și a municipiului București dobândesc calitatea de membru al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

CAP. VI - Membrii Federației, dobândirea și pierderea calității de membru, drepturi și obligații

Art.27. – Calitatea de membru se dobândește prin efectul afilierii.

Art.28. – Membrii FRNPM sunt: Cluburile sportive cu secţii de nataţie (înot, sărituri în apă), pentatlon şi asociaţiile judeţene de nataţie (înot, sărituri în apă), pentatlon şi ale municipiului Bucureşţi constituite în conformitate cu legea şi afiliate.

Art.29. - Pierderea calității de membru F.R.N.P.M. are loc în următoarele cazuri:

 1. a) la cerere, prin retragerea structurii sportive din federație, caz în care nu se vor restitui taxele și cotizațiile achitate în anul respectiv;
 2. b) radierea membrului afiliat din Registrul persoanelor Juridice/Registrul Comerțului, ca urmarea a dizolvării și lichidării acestuia;
 3. c) excluderea membrului afiliat dispusă ca măsura disciplinară;
 4. d) revocarea recunoașterii ca structura sportivă, potrivit legii, și în consecință radierea din evidențele federației - în urma adresei primite din partea M.T.S.;
 5. e) dizolvarea urmată de lichidarea federației.

Art.30. – (1) Retragerea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile Statutului propriu. Membrul afiliat are obligația să transmită Biroului Federal al F.R.N.P.M., prin scrisoare recomandată, hotărârea de retragere luată de Adunarea Generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia. Biroul Federal va informa Adunarea Generală a F.R.N.P.M., la proxima întâlnire, pentru ca aceasta să ia act de retragerea membrului afiliat.

(2) Radierea unui membru are loc în situația în care s-a hotărât dizolvarea și lichidarea acestuia, conform Statutului propriu sau prevederilor art.54-71 din Ordonanța de Guvern nr.26 din 2000, cu privire la asociații și fundații. Membrul afiliat are obligația să transmită Biroului Federal al F.R.N.P.M., prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia, sau hotărârea instanței, în termen de maximum 15 zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă. Măsurile de mai sus trebuie să fie comunicate și Registrului Sportiv al M.T.S. conform prevederilor legale în vigoare. Biroul Federal va informa Adunarea Generală a F.R.N.P.M., la proxima întâlnire, cu privire la situația în care se află membrul afiliat respectiv (dizolvare/lichidare, radiere).

(3) Excluderea unei structuri sportive intervine în următoarele situații:

 1. a) neîndeplinirea până la sfârșitul anului a obligațiilor financiare ale anului respectiv, asumate față de F.R.N.P.M., în conformitate cu Regulamentele și prezentul Statut;
 2. b) neparticiparea timp de 3 ani consecutivi, la nicio competiție națională, ținând cont de categoria de vârstă a competiției;
 3. c) în cazul revocării recunoașterii ca structură sportivă;
 4. d) încălcarea gravă sau încălcarea repetată a Statutului F.R.N.P.M., a Regulamentelor, normelor și hotărârilor Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, legislației specifice anti-doping și violenței în sport;
 5. e) ultragii grave la adresa Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, sau la adresa unui membru afiliat acesteia.

(4) Pentru situațiile prevăzute la alin.(3), lit. a–c) acestea se constată de către Biroul Federal al F.R.N.P.M. la sesizarea Comisiei de competiții, legitimări, transferări și clasificări sportive. Biroul Federal va lua măsura suspendării activității respectivei structuri sportive, până la prima întâlnire a Adunării Generale care va hotărî asupra excluderii.

(5) Pentru situațiile prevăzute la lit. d) și e), excluderea unui membru afiliat al F.R.N.P.M., intervine în temeiul hotărârii Adunării Generale, la propunerea motivată a Biroului Federal care are la bază hotărârea definitivă și irevocabilă a Comisiei de Disciplină.

Art.31. – Membrii F.R.N.P.M. au următoarele drepturi:

 1. a) rezolvarea independentă a activităților sportive în conformitate cu Statutul Federației Române de natație și Pentatlon Modern și legislația în vigoare;
 2. b) participarea la competițiile oficiale și de verificare organizate sub egida Federației;
 3. c) participarea cu drept de vot la Adunarea Generală, în conformitate cu normele de reprezentare stabilite în prezentul Statut;
 4. d) să fie aleși în organismele federale;
 5. e) să prezinte propuneri Biroului Federal și Adunării Generale, să inițieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea lor;
 6. f) să beneficieze de recompensele oferite de Federație (diplome, trofee etc.).

Art.32. – Obligațiile membrilor Federației:

 1. a) respectarea Statutului, Regulamentelor, normelor și Deciziilor Biroului federal, a Comisiilor, colegiilor și a reprezentanților Federației;
 2. b) să permită controlul dispus de Federație;
 3. c) să respecte și să apere imaginea și a prestigiului Federației, a organismelor și a oficialilor acesteia;
 4. d) respectarea scopului și obiectivelor sale și ale Federației pentru care i s-a admis afilierea;
 5. e) achitarea obligațiilor financiare față de Federație;
 6. f) solicitarea avizului D.T.S.J.-ului și aprobarea Federației pentru participarea la acțiunile internaționale, indiferent unde se desfășoară, în țară sau străinătate;
 7. g) să transmită numai prin organismele Federației orice gen de corespondență la F.I.N.A. sau L.E.N.;
 8. h) să facă cunoscută Federației, orice modificare sau schimbare survenită în structura sportivă respectivă.
 9. i) să supravegheze permanent conduita/comportamentul sportivilor legitimați care sunt componenți ai loturilor naționale (seniori si juniori) și olimpice, îndeosebi in ceea ce privește respectarea de către aceștia a obligației de a concura si a se prezenta la competițiile de obiectiv ale Federației (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale si Europene, Cupe Mondiale, Campionate Balcanice) in echipamentul asigurat de către Federație în baza contractelor de sponsorizare pe care aceasta le are încheiate;
 10. j) să supravegheze permanent, printr-o comisie constituită special în acest scop, conduita la antrenamente și competiții a sportivilor legitimați, în ceea ce privește respectarea legislației privitoare la prevenirea și combaterea dopajului în sport, precum si a regulamentelor WOADA si ANAD

CAP. VII - Organele de conducere și control ale Federației

Art.33. - Organele de conducere și control ale federației sunt:

 1. a) Adunarea Generală
 2. b) Biroul Federal
 3. c) Comisia de cenzori.

Art.34. – Adunarea Generală:

 1. (1) Adunarea Generală este ordinară și extraordinară.
 2. (2) Adunarea Generală se convoacă și se desfășoară anual.
 3. (3) Adunarea Generală de alegeri se desfășoară odată la 4 ani.
 4. (4) Adunarea Generală extraordinară se convoacă în cazuri speciale, în orice perioadă a anului.

Art.35. – Adunarea Generală poate fi publică numai cu acordul membrilor cu drept de vot prezenți (jumătate plus unul).

Art.36. – Adunarea Generală se compune din:

 1. a) membrii afiliaţi: câte un reprezentant al fiecărui club sportiv şi asociaţie sportivă judeţeană afiliată;
 2. b) membrii Biroului Federal în exerciţiu.

Numele delegaţilor trebuie comunicate la secretariatul general al federaţiei cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Aceşţia se vor prezenta la Adunarea Generală cu mandat scris, emis de membrul afiliat respectiv şi cu actul de identitate.

Numai delegaţii prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea să decidă asupra chestiunilor supuse la vot.

Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este admis.

Art.37. Reprezentanţii membrilor afiliaţi au dreptul la câte un vot pentru fiecare ramură de sport - înot, înot în ape deschise, înot sincron, sărituri în apă, sărituri de la mare înălțime și pentatlon modern.

Art.38. – Convocarea Adunării Generale ordinare se face, în scris, de către Biroul Federal, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data desfășurării acesteia.

 1. a) Convocarea va cuprinde data, ora "modalitatea" și locul desfășurării Adunării Generale, precum și ordinea de zi, menționându-se explicit temele (problemele) de dezbătut. În caz de forță majoră, astfel cum este definită în legislația in vigoare, Biroul Federal poate decide ca Adunarea Generala sa se desfasoare prin orice mijloace moderne de comunicare directa la distanta, precum teleconferinta sau videoconferinta.
  In cazul desfasurarii la distanta a Adunarii Generale, mijloacele electronice de comunicare la distanta trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice necesare pentru a permite:
  1. 1. compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un numar cât mai mare de sisteme de operare si conectarea cu retele publice fixe sau mobile de comunicatii elec-tronice;
  2. 2. identificarea participantilor si participarea efectiva a acestora la sedinta;
  3. 3. transmisiunea continua si in timp real a adunarii generale, inregistrarea si arhivarea acesteia;
  4. 4. comunicarea bidirectionala in timp real, astfel incât membrii afiliati sa se poata adresa de la distanta adunarii generale;
  5. 5. exprimarea votului in cursul adunarii generale si inregistrarea acestuia;
  6. 6. verificarea ulterioara a modului in care s-a votat in adunare.
 2. b)Dacă în ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea/și sau completarea Statutului, convocarea trebuie să cuprindă și textul integral al acestora.
 3. c) Pot fi introduse propuneri în Adunarea Generală numai de către Biroul Federal și membri afiliați, cu condiția ca acestea să fie înaintate Secretariatului General al Federației cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile înainte de Adunare. Numai acele propuneri și cereri transmise la timp și incluse în ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea Generală.
 4. d) Adunarea Generală poate, în caz de urgență, să se ocupe de problemele prezentate după termenul menționat, dacă acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare și cu condiția ca Adunarea Generală să hotărască (jumătate plus unul) în acest sens.
 5. e) În cadrul Adunării Generale se stabilesc:
  1. 1) Modalitatea de vot.
  2. 2) Persoanele care vor întocmi procesul-verbal oficial; desemnarea lor se face prin votul deschis al delegaților prezenți la Adunare.
  3. 3) Componența comisiei de validare; desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegaților prezenți la Adunare.

Art.39. – Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând de Biroul Federal, prin hotărârea (majoritatea plus unul) membrilor, sau ca urmare a solicitării scrise semnate de cel puțin 2/3 din numărul membrilor afiliați. Adunarea Generală extraordinară trebuie să aibă loc în termen de 15 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia.

Art.40. – Prevederile art.35 și art.36 se aplică și în cazul Adunării Generale extraordinare.

Art.41. – Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare va include numai problemele care au determinat convocarea acesteia.

Art.42. – Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include, cel puțin următoarele puncte:

 1. a) Alocuțiunea președintelui F.R.N.P.M., cu referire la prezența cu drept de vot și adoptarea ordinii de zi;
 2. b) Desemnarea a 2 (două) persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;
 3. c) Desemnarea persoanelor pentru Comisia de validare;
 4. d) Raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;
 5. e) Prezentarea bilanțului contabil pe perioada precedentă și aprobarea, prin vot, a acestuia;
 6. f) Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori;
 7. g) Prezentarea și aprobarea planului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe perioada următoare.

Art.43. – Adunarea Generală este statutar constituită în prezența a 2/3 din numărul delegaților cu drept de vot desemnați. În situația în care nu se întrunesc 2/3 din numărul delegaților cu drept de vot, Adunarea Generală va fi reconvocată în termen de cel mult 15 zile. În acest caz Adunarea Generală se va desfășura și va avea putere de decizie indiferent de numărul delegaților cu drept de vot.

 1. a. Prezidiul Adunării Generale este format din Președintele Federației, Vicepreședintele și Secretarul General.
 2. b. Adunarea Generală este condusă de Președintele Federației.
 3. c. Dacă Președintele lipsește, acesta deleagă o altă persoană din Biroul Federal să conducă Adunarea Generală.

Art.44. – Hotărârile Adunării Generale se iau cu jumătate plus unul din voturile membrilor cu drept de vot prezenți, în afară de cazurile de mai jos în care este necesară:

 1. a) hotărârea a 2/3 din numărul membrilor prezenți pentru modificări și completări la Statut; excluderea membrilor afiliați.
 2. b) hotărârea 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenți pentru schimbarea scopului Federației; dizolvarea Federației.
 3. c) propunerile trebuie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate;
 4. d) nimeni nu este constrâns să voteze.

Art.45. – Adunarea Generală, odată la 4 ani, alege Biroul Federal. Alegerile se fac prin vot secret, pe buletinul de vot. Dacă pentru o funcție există un singur candidat, alegerea se poate face și prin vot deschis.

 1. a) Distribuirea și numărarea voturilor se face de către Comisia de validare;
 2. b) Numărul buletinelor de vot se comunică de către Președintele Comisiei de validare, înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor de vot returnate este mai mic sau egal cu cel anunțat, votul este validat. Dacă este mai mare votul este anulat și se va proceda la o nouă votare.
 3. c) La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabil returnate. Buletinele necompletate sau buletinele anulate nu intră în calcul.

Art.46. – Pentru alegerea Președintelui, în situația în care, după desfășurarea primului tur de scrutin, niciun candidat nu a întrunit votul a jumătate plus unul din totalul buletinelor de vot, se va organiza un al doilea tur de scrutin cu primii 2 candidați, în ordinea dată de voturile obținute la primul tur de scrutin. Dacă nici în al doilea tur de scrutin nu se realizează procentul menționat al voturilor, va fi declarat ales, candidatul care obține numărul cel mai mare de voturi. Dacă pentru funcția de Președinte există o singură propunere acesta poate fi ales și prin vot deschis.

Art.47. – Pentru alegerea Vicepreședintelui sunt valabile prevederile art.46, cu mențiunea că la al doilea tur de scrutin participă primii 2 candidați care au acumulat cel mai mare număr de voturi.

Art.48. – Membrii Biroului Federal se aleg în ordinea descrescătoare a numărul de voturi întrunite. Dacă pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulți candidați cu același număr de voturi, pentru aceștia se organizează un nou tur de scrutin.

Art.49. – Secretarul General, Antrenorul Federal și Contabilul Șef sunt membrii de drept ai Biroului Federal.

Art.50. - În cazuri temeinic justificate, candidații pot fi supuși alegerii fără a fi prezenți la Adunarea Generală. Toate propunerile privind alegerea membrilor Biroului Federal trebuie să vină din partea membrilor afiliați (cluburi și/sau asociații județene). Nu se admit propuneri în nume propriu.

Art.51. – Propunerile privind candidaturile pentru Biroul Federal se fac direct pe funcții și vor trebui însoțite de:

 1. a) "Curriculum Vitae";
 2. b) Scrisoare de intenție privind aportul persoanei la organizarea și funcționarea Federației sau sprijinul financiar, material sau moral pe care poate să-l dea pentru dezvoltarea activității.

Art.52. – Propunerile privind candidaturile pentru funcțiile alese, însoțite de "Curriculum Vitae" și scrisoarea de intenție trebuie transmise, de către membrul afiliat respectiv, cu cel puțin 15 zile înaintea desfășurării Adunării Generale de alegeri. Nu se iau în considerare propunerile sosite la Secretariatul General al Federației după acest termen sau în timpul Adunării Generale.

Art.53. – Adunarea Generală poate acorda, prin vot deschis, titlul (calitatea) de "Președinte de onoare" și "Membru de onoare", unor persoane cu activitate meritorie în activitatea F.R.N.P.M..

Art.54. – "Președintele de onoare" și "Membrii de onoare" sunt autorizați să participe la Adunarea Generală, să ia parte la discuții, fără drept la vot.

Art.55. – Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a F.R.N.P.M..

Art.56. – Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:

 1. a) Aprobă Statutul F.R.N.P.M., modificările și completările acestuia, precum și modificarea actului constitutiv al acesteia;
 2. b) Aprobă planuri anuale privind activitatea de înot, sărituri în apă și pentatlon modern și bugetele de venituri și cheltuieli;
 3. c) Alege Biroul Federal al F.R.N.P.M.;
 4. d) Alege Comisia de cenzori;
 5. e) Aprobă Raportul privind activitatea Biroului Federal, bilanțul contabil și descărcarea de gestiune a Biroului Federal și Raportul Comisiei de cenzori;
 6. f) Aproba afilierea definitivă a cluburilor și/sau asociațiilor județene (și a municipiului București).
 7. g) Hotărăște dacă este cazul în legătură cu dizolvarea Federației, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

Art.57. – Procesul-verbal al Adunării Generale este semnat de persoanele desemnate să-l întocmească.

Art.58. – Hotărârile Adunării Generale devin obligatorii pentru Federație și pentru membrii săi, de regulă după 15 zile de la data când au fost aprobate sau la data care este stabilită de Adunarea Generală.

Art.59. – Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurnă) la Adunarea Generală sunt suportate de:

 1. a) FRNPM pentru membrii Biroului federal;
 2. b) cluburile şi asociaţiile judeţene de nataţie şi pentatlon pentru delegaţii proprii.

Art.60. – Biroul Federal

 1. (1) În perioada dintre două Adunări Generale, activitatea Federației este condusă de Biroul Federal.
  Biroul Federal este compus din 11 membri:
  • - Președinte;
  • - Vicepreședinte;
  • - Secretar General;
  • - Contabil Șef;
  • - Antrenorul Federal Înot;
  • - 4 membri reprezentanți ai secțiilor de înot;
  • - 1 membru reprezentant al secțiilor de sărituri în apă;
  • - 1 membru reprezentant al secțiilor de pentatlon modern.
 2. (2) Pot fi membri al Biroului Federal persoanele de cetățenie română, majore, beneficiind de toate drepturile civile și politice.
 3. (3) Membrii care își încheie mandatul sunt reeligibili;
 4. (4) Hotărârile Biroului Federal sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la ședință, cu condiția ca numărul acestora să fie minim jumătate plus unul din numărul total al membrilor. Sedintele se pot desfasura si on-line sau prin alte mijloace moderne de comunicare la distanta. In acest caz trebuiesc asigurate conditii adecvate de comunicare bidirectionala si posibilitatea exercitarii votului pentru fiecare membru in parte.
 5. (5) Biroul Federal se întrunește în ședințe ordinare, de regulă odată pe trimestru sau de câte ori este nevoie;
 6. (6) La fiecare reuniune se întocmește un proces-verbal de ședință, în care se înscriu obligatoriu problemele dezbătute și hotărârile adoptate, care se semnalează de către membrii prezenți.
 7. (7) Procesele verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, acesta constituind un document oficial al Federației.
 8. (8) La ședințele Biroului Federal pot participa ca invitați specialiști, conducători de unități sportive, ziariști și alte persoane.
 9. (9) Membrii Biroului Federal care, pe parcursul unui an calendaristic nu participă la cel puțin jumătate din numărul ședințelor acestuia, își pierd calitatea de membru, urmând ca la prima Adunare Generală să fie înlocuiți.
 10. (10) Reprezentanții M.T.S. și C.O.R. pot participa la ședințe ori de câte ori consideră necesar, anunțând în prealabil.

Art.61. – Atribuțiile Biroului Federal
Biroul Federal are următoarele atribuții:

 1. 1. aprobă organigrama și statul de funcții;
 2. 2. aprobă regulamentul de ordine interioară al Federației;
 3. 3. aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Federației;
 4. 4. aprobă regulamentul de legitimare și transfer al sportivilor;
 5. 5. aprobă normele de clasificare sportivă;
 6. 6. asigură aplicarea programelor și planurilor de activitate și a hotărârilor Adunării Generale și respectarea, de către toți membrii a statutului și regulamentelor Federației, precum și a Normelor generale privind activitatea sportivă;
 7. 7. aprobă afilierea provizorie a membrilor la Federație și ține evidența, prin comisia de specialitate, a tuturor situațiilor în care structurile afiliate au operat modificări asupra actelor lor constitutive (schimbarea denumirii; schimbarea sediului, numărului de telefon, fax, email, web; schimbarea componenței numerice și/sau nominale a organelor de conducere; desființarea secției de înot, înot în ape deschise, înot sincron, sărituri în apă, sărituri de la mare înălțime și pentatlon modern sau fuziunea cu o sectie a altei structuri sportive)
 8. 8. aprobă componența colegiilor și comisiilor centrale;
 9. 9. întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și analizează periodic execuția acestuia;
 10. 10. aprobă calendarul competițional național și calendarul acțiunilor sportive internaționale;
 11. 11. aprobă regulamente de organizare și desfășurare ale competițiilor interne;
 12. 12. aprobă concepția de selecție, pregătire și participare în competiții a sportivilor de performanță și sistemul de norme și cerințe tehnico-metodice specifice ramurii de sport;
 13. 13. pe baza propunerilor formulate de colegiul central de antrenori, aprobă componența loturilor olimpice și naționale, structura colectivelor tehnice și planurile de pregătire ale loturilor, inclusiv obiectivele de realizat;
 14. 14. aprobă componența delegațiilor care participă la competiții și reuniuni internaționale;
 15. 15. aprobă mandatul reprezentanților Federației, în vederea participării la reuniunile forurilor sportive internaționale;
 16. 16. analizează activitatea desfășurată și rezultatele obținute la competițiile internaționale și concluziile de la reuniuni pe baza Rapoartelor prezentate de conducătorii acestor delegații;
 17. 17. asigură, prin colegiile și comisiile centrale și județene și membrii afiliați organizarea și desfășurarea competițiilor la nivel interjudețean, național și internațional;
 18. 18. asigură desfășurarea corespunzătoare a acțiunilor de selecție, pregătire și participare la competițiile internaționale a loturilor reprezentative, precum și organizarea controlului activității acestora;
 19. 19. organizează și asigură îndrumarea și controlul activității colegiilor și comisiilor centrale și teritoriale, precum și a membrilor afiliați;
 20. 20. aprobă condițiile contractuale pentru sportivii și tehnicienii români care urmează să activeze în străinătate, precum și pentru sportivii și tehnicienii străini care doresc să activeze în România;
 21. 21. aprobă lista arbitrilor de nivel național și a candidaților pentru calificarea ca arbitri internaționali;
 22. 22. propune candidații Federației pentru a fi aleși, cooptați sau numiți în organismele federațiilor internaționale sau europene;
 23. 23. convoacă Adunarea Generală, aprobă ordinea de zi și materialele care urmează să fie prezentate;
 24. 24. se preocupă de atragerea fondurilor financiare pentru activitatea Federației din alte surse decât cele bugetare;
 25. 25. decide în orice problemă privind activitatea în ramurile de sport respective;
 26. 26. propune Adunării Generale acordarea titlului de "Președinte de onoare" și "Membru de onoare" al Federației;
 27. 27. propune acordarea titlurilor de "Maestru al sportului", "Maestru emerit al sportului" și "Antrenor Emerit", în condițiile îndeplinirii cerințelor stabilite prin normativele în vigoare;
 28. 28. aprobă norme financiare proprii, privind drepturile de deplasare și recompensele pentru sportivi, antrenori, alte cadre tehnice, în concordanță cu normele legale;
 29. 29. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 30. 30. hotărârile Biroului Federal intră în vigoare la termenele stabilite de acesta;
 31. 31. stabilește sarcini concrete membrilor săi.

Art.62. – Comisia de cenzori

 1. a) Controlul financiar intern al F.R.N.P.M. este asigurat de 1 cenzor ales de Adunarea Generală, iar în cazul în care numărul de membrii va depăși 100 Federația va avea o comisie de cenzori care va îndeplini condițiile prevăzute de lege.
 2. b) Mandatul comisiei este pentru o perioadă de 4 ani. În cazuri deosebite, Adunarea Generală poate schimba comisia în timpul unui mandat.
 3. c) Comisia are următoarele atribuții:
  • - verifică modul în care este administrat patrimoniul Federației;
  • - întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
  • - șeful comisiei poate participa la ședințele Biroului Federal sau ale Consiliului Director,fără drept de vot, dacă este invitat sau la cererea sa;
  • - comisia este subordonată Adunării Generale.

Art.63. – Președintele Federației este conducătorul Federației. Atribute:

 1. a) prezidează Adunarea Generală și conduce activitatea Biroului Federal;
 2. b) reprezintă Federația în relațiile cu autoritățile publice, cu forurile similare din alte țări, cu F.I.N.A. și L.E.N., cu persoane fizice și juridice române și străine în limita mandatului dat de Biroul Federal;
 3. c) semnează principalele documente ale Federației;
 4. d) stabileşte împreună cu secretarul general data, locul, modalitatea de desfasurare" şi ordinea de zi a şedinţelor Biroului Federal;
 5. e) aprobă prin decizie, în urma susținerii concursului de ocupare a posturilor vacante ale personalului salariat încadrarea acestora;
 6. f) împuternicește persoana care îl reprezintă în situația imposibilității îndeplinirii atribuțiilor sale;
 7. g) stabilește salariul și adaosurile salariale pentru Secretarul General.

Art.64. – Vicepreședintele coordonează activitatea unor sectoare de activitate ale Federației și îndeplinește unele atribuții ale Președintelui prin delegare.

CAP. VIII - Organul de administrare și gestionare a federației – Consiliul Director

Art.65. – Consiliul Director este organul de execuție al Federației.

Art.66. – (1)Consiliul Director este alcătuit din Președintele F.R.N.P.M., Secretarul General al F.R.N.P.M. și Contabilul Șef al F.R.N.P.M.

(2) Sedintele se pot desfasura si on-line sau prin alte mijloace moderne de comunicare la distanta. In acest caz trebuiesc asigurate conditii adecvate de comunicare bidirectionala si posibilitatea exercitarii votului pentru fiecare membru in parte

Art.67. – Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. a) decide în legătură cu soluționarea unor chestiuni urgente care intervin între ședințele Biroului Federal;
 2. b) decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a Federației – organizatorice, tehnice, juridice, financiare și asigurare materială;
 3. c) întocmește proiecte de organigramă și politica de personal a Federației și le prezintă Biroului Federal;
 4. d) întocmește proiectul bugetului anual al Federației;
 5. e) întocmește proiectul raportului Biroului Federal către Adunarea Generală, execuția bugetară și le prezintă Biroului Federal sau Adunării Generale, după caz;
 6. f) aprobă componența delegațiilor care participă în competițiile internaționale, mijloacele materiale și financiare necesare, în conformitate cu calendarul internațional aprobat și cu normele financiare în vigoare și cu bugetul destinat acestora;
 7. g) aprobă actele juridice și contractele Federației, în limita competenței stabilite prin prezentul Statut și legile statului;
 8. h) prezintă, la cerere, rapoarte de activitate sau pe probleme, Biroului Federal;
 9. i) exercită și alte atribuții delegate de Biroul Federal sau Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor prezentului Statut.

Art.68. – Secretarul General al Federației este membru al Biroului Federal și are următoarele atribuții:

 1. a) derulează relațiile contractuale cu M.T.S. și informează Președintele asupra acestora;
 2. b) organizează și conduce activitatea Federației în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale și ale Biroului Federal, a prevederilor programelor și planurilor de activitate aprobate;
 3. c) asigură aplicarea și respectarea în întreaga activitate a federației, a legislației în vigoare, a normelor generale stabilite de M.T.S., a Statutului și a reglementărilor adoptate de Federație;
 4. d) Secretarul General pregătește materialele și lucrările care se prezintă în Biroul Federal; verifică dacă în procesul verbal al ședinței Biroului Federal au fost consemnate problemele dezbătute și hotărârile adoptate, iar în cazul că au fost/nu au fost omisiuni, informează Biroul Federal în prima ședință;
 5. e) sprijină și pregătește activitatea colegiilor și comisiilor centrale și trimite spre aprobare Președintelui propuneri referitoare la:
  • - programele și planurile de activitate ale Federației;
  • - calendarul sportiv intern și internațional;
  • - proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, situația periodică a execuției bugetare și a asigurării materiale a activității;
  • - programele și planurile de pregătire a loturilor olimpice și naționale, componența acestora și a colectivelor tehnice;
  • - componența nominală a delegațiilor care se deplasează în străinătate;
  • - premieri, indemnizații, prime și alte recompense pentru sportivi, specialiști sau colaboratori;
 6. f) asigură prin colegiile și comisiile centrale și teritoriale, organizarea acțiunilor prevăzute în calendarul competițional intern și internațional;
 7. g) organizează controlul și sprijinirea activității loturilor reprezentative și a secțiilor afiliate, prezentând în Biroul Federal concluzii și propuneri pentru optimizarea activității sportive a acestora;
 8. h) organizează și conduce activitatea personalului salariat al Federației, face propuneri de promovare, recompensare și sancționare a acestuia;
 9. i) primește, rezolvă și semnează corespondența adresată Federației și informează Biroul Federal asupra principalelor probleme apărute în derularea activității.
 10. j) aprobă necesarul de echipament și materiale sportive pentru loturile reprezentative, în vederea pregătirii și participării acestora la competițiile internaționale;
 11. k) urmărește realizarea, tipărirea și difuzarea periodică a buletinului informativ al Federației și a unor materiale cu caracter tehnico-metodic, destinate membrilor Federației;
 12. l) participă la principalele competiții interne și internaționale, reprezintă Federația în raporturile cu organizațiile sportive interne și internaționale, cu autoritățile publice centrale și locale, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine în limita mandatului dat de Biroul Federal;
 13. m)răspunde operativ la cerințele de informare formulate de Ministerul Tineretului și Sportului și prezintă periodic sinteze asupra activității desfășurate și a problematicii ramurii de sport respective;
 14. n) stabilește salariile și adaosurile salariale pentru personalul cuprins în statul de funcții și înștiințează Președintele asupra acestora.

CAP. IX - Colegiile și Comisiile

Art.69. – (1)Comisiile și colegiile centrale sunt organe ale Biroului Federal specializate pe domenii de activitate. Președinții comisiilor și colegiilor centrale sunt aprobați de Biroul Federal. Punerea în aplicare a hotărârilor acestora se realizează după aprobarea Biroului Federal.
(2) Consiliul Director poate decide ca sedintele colegiilor si comisiilor centrale sa se poata desfasura si on-line sau prin alte mijloace moderne de comunicare la distanta. In acest caz trebuie asigurate conditii adecvate de comunicare bidirectionala si posibilitatea exercitarii votului pentru fiecare membru in parte.
(3) Punerea în aplicare a hotărârilor acestora se realizează după aprobarea Biroului Federal

Art.70. – În cadrul Federației funcționează următoarele comisii și colegii centrale:

 • - Colegiul Central al Antrenorilor de înot;
 • - Colegiul Central al Antrenorilor de sărituri în apă;
 • - Colegiul Central al Antrenorilor de pentatlon modern;
 • - Colegiul Central al Arbitrilor de înot;
 • - Colegiul Central al Arbitrilor de sărituri în apă;
 • - Colegiul Central al Arbitrilor de pentatlon modern;
 • - Comisia de competiții, legitimări, transferări și clasificări sportive (înot, sărituri în apă și pentatlon).
 • - Comisia de Disciplină;
 • - Comisia de Apel;
 • - Comisia Anti-Doping.

Art.71. – Atribuțiile si competențele comisiilor și colegiilor centrale sunt prevăzute in Regulamentul de Organizare si Funcționare al F.R.N.P.M..

Art.72. – În funcție de necesități se pot înființa și alte comisii sau colegii.

CAP. X - Asociațiile Județene

Art.73. – Asociațiile județene sunt persoane juridice de drept privat constituite prin asocierea cluburilor și asociațiilor sportive afiliate și recunoscute de acestea, în temeiul Legii nr.69 din 2000.

Art.74. – Dobândirea personalității juridice se face în condițiile legii ca asociații fără scop lucrativ.

Art.75. – La nivelul fiecărui județ se poate constitui o singură asociație sportivă județeană de nataţie şi pentatlon modern.

Art.76. - Asociațiile județene se afiliază la F.R.N.P.M. și respectă Statutul și Regulamentele F.R.N.P.M..

Art.77. – Scopul asociațiilor județene îl constituie organizarea și desfășurarea activității la nivel județean.

Art.78. – Obiectivele, atribuțiile, drepturile și îndatoririle asociațiilor județene decurg din Statutul și Regulamentele F.R.N.P.M. și din puterea delegată de Federație.

Art.79. – Asociațiile județene își desfășoară activitatea pe baza Statutului și Regulamentelor proprii, avizate de F.R.N.P.M. care avizează și eventualele modificări sau completări la forma inițială.

Art.80. – Statutul, Regulamentele, normele și hotărârile organelor asociațiilor județene sunt obligatorii pentru toți membrii acestora.

Art.81. – În adunarea generală a FRNPM reprezentantul fiecărei asociaţii judeţene are drept de vot. De regulă acesta este preşedintele asocieţiei judeţene.

Art.82. – Conform Legii nr.69 din 2000, direcțiile județene pentru tineret și sport recunosc și sprijină asociațiile județene. În judeţele unde nu se înfiinţează asociaţii judeţene de nataţie şi pentatlon atribuţiile acestora pot fi preluate de către actualele comisii judeţene, în subordinea Direcţiilor pentru tineret şi sport.

CAP. XI - Personalul salariat al Federației

Art. 83. – Statul de funcții al F.R.N.P.M. este aprobat de Biroul Federal și semnat de Președinte și poate cuprinde următoarele funcții:

 1. a. Președinte;
 2. b. Secretar General;
 3. c. Secretar Federal;
 4. d. Antrenori Federali;
 5. e. Contabil Șef;
 6. f. Instructor sportiv;
 7. g. Casier;
 8. h. Secretar-dactilograf;
 9. i. Operator - calculator.

Art.84. – Personalul salariat al F.R.N.P.M. nu se supune alegerii Adunării Generale. Acesta va fi angajat prin concurs, în condițiile legii, cu excepția Secretarului General care va fi numit direct de către Președinte.

Art.85. – Atribuțiile principale ale tuturor salariaților sunt stipulate în Regulamentul de ordine interioară și în fișa postului.

Art.86. – Eliberarea din funcție, precum și ocuparea posturilor vacante se face în condițiile legii.

CAP. XII. - Mijloace financiare și materiale

Art.87. – Patrimoniul social inițial al F.R.N.P.M. este cel cuprins în actul constitutiv, parte integrantă a prezentului Statut, în care se evidențiază valoarea în lei a activului patrimonial și aporturile în natură și/sau depuse de asociații la constituire.

Art.88.

 1. (1) F.R.N.P.M. și structurile afiliate pot deține în proprietate, pot închiria sau primi în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului și ale unităților administrativ-teritoriale, baze sportive, terenuri, instalații, cantine, restaurante, spații de cazare, precum și alte dotări necesare activității de natație și pentatlon;
 2. (2) Regimul de gestionare și administrare a bunurilor imobile și mobile achiziționate ca urmare a derulării unor programe sportive, se reglementează pe baza contractului încheiat între părți;
 3. (3) Din venituri proprii F.R.N.P.M. își poate construi sediu.

Art.89. – Veniturile indiferent de sursă și cheltuieli, de orice fel, sunt cuprinse în bugetul anual propriu aprobat de Adunarea Generală.

 1. (1) Veniturile Federației provin din:
  1. a. subvenție acordată de M.T.S. de la bugetul de stat;
  2. b. cotizațiile, taxele, contribuțiile sau penalitățile bănești sau în natură ale membrilor sau simpatizanților;
  3. c. donațiile și sumele sau bunurile provenite din sponsorizări;
  4. d. dobânzile și dividendele obținute din plasarea disponibilităților;
  5. e. venituri realizate din reclamă și publicitate;
  6. f. venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul Federației;
  7. g. sume acordate de administrația publică centrală sau locală, de alte organisme sau instituții pentru finanțarea programelor Federației;
  8. h. subvenții sau donații de la forurile internaționale la care este afiliată Federația;
  9. i. sume de bani acordate de alte organe, organizații sau structuri sportive pentru susținerea activității sportive, pentru dotarea tehnico-materială sau pentru obținerea de performanțe sportive;
  10. j. încasări de la manifestările sportive, prestări servicii;
  11. k. soldurile rezultate din execuția bugetară a anului precedent;
  12. l. alte venituri, din alte surse, în condițiile legii.
 2. (2) Fondurile în lei sau valută aparținând F.R.N.P.M. se păstrează în conturi bancare proprii, conform prevederilor legale.
 3. (3) Potrivit legii, veniturile se gestionează și se utilizează la nivelul F.R.N.P.M. și al structurilor sale sportive de drept public pentru realizarea scopului și obiectivelor proprii de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat și fără afectarea alocațiilor de la bugetul de stat.
 4. (4) Sumele necesare pentru susținerea pregătirii olimpice și participarea la Jocurile Olimpice, precum și pentru sprijinirea unor centre de pregătire olimpică a juniorilor sunt repartizate și aprobate de C.O.R. la propunerea F.R.N.P.M.

Art.90. - Din disponibilitățile bănești în cont, care se raportează în anul viitor, după scăderea obligațiilor de plată, a încasărilor anticipate, precum și a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor în condițiile legii, o cotă de până la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului salariat al Federației, încadrat cu contract de muncă în raport cu responsabilitățile și performanțele profesionale obținute. Nu se pot utiliza pentru premii sumele disponibile de la bugetul de stat.

Art.91. – F.R.N.P.M. se supune verificărilor financiare potrivit legii și Statutului propriu.

Art.92. – F.R.N.P.M. deține exclusivitatea:

 1. (1) Dreptului asupra imaginii de grup sau individuale statice și în mișcare a sportivilor componenți ai loturilor naționale, în echipament de concurs sau de pregătire.
 2. (2) Drepturile de folosință a emblemei și a siglei proprii.
 3. (3) Dreptului de reclamă, publicitate, transmisii televizate la competițiile pe care le organizează.

CAP. XIII - Autoritatea Disciplinară

Art.93. – Autoritatea Disciplinară în activitatea de nataţie şi pentatlon se exercită deplin și legitim potrivit competențelor date de Legea nr.69 din 2000, pentru exercitarea dreptului de supraveghere și control al F.R.N.P.M. și al tuturor celorlalte structuri sportive, potrivit Statutului și regulamentelor proprii.

Art.94. – Puterea disciplinară dă autoritatea de a investiga și după caz, de a sancționa persoanele sau structurile în culpă.

Art.95. – Modalitatea de exercitare a autorității disciplinare se realizează prin:

 1. (1) Federația Română de Natație și Pentatlon Modern își exercită autoritatea disciplinară prin instituirea unui sistem coerent de sancțiuni, gradat, în funcție de gravitatea faptelor, care să asigure maxima obiectivitate și corectitudine, să elimine greșelile si exagerările, să țină seama de împrejurările comiterii abaterilor, prin aplicarea regulilor circumstanțelor atenuante sau agravante, în adoptarea deciziilor, în condițiile garantării totale a dreptului la apărare și căile de atac împotriva sancțiunilor aplicate.
 2. (2) Documentele de bază care stabilesc conduita și modul de acțiune în ceea ce privește exercitarea autorității disciplinare de către F.R.N.P.M., sunt:
  1. a) Statutul;
  2. b) Regulamentul de disciplină;
  3. c) Regulamentul de ordine interioară;
  4. d) Regulamentul de Organizare si Funcționare al F.R.N.P.M.;
  5. e) Codul Etic al F.R.N.P.M.
  6. f) Statutele și Regulamentele F.I.N.A. și L.E.N.;
  7. g) Regulamentele de organizare și funcționare ale comisiilor și colegiilor centrale;
  8. h) Legislația specifică privitoare la controlul doping și la combaterea violenței în sport.

Art.96. – Competenta soluționării abaterilor disciplinare revine:

 1. 1. Comisiei de Disciplină – ca instanță de fond care va avea atribuții de cercetare a împrejurărilor cauzei, în fața acesteia fiind formulate apărările și administrate probatoriile în susținerea poziției fiecărei părți. Cercetările întreprinse de Comisia de Disciplină vor fi finalizate prin pronunțarea unei hotărâri împotriva căreia se poate face apel in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia de Apel;
 2. 2. Comisiei de Apel a F.R.N.P.M., pentru apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de Comisia de Disciplină, precum și pentru sancțiunile pronunțate asupra propriilor sportivi de către cluburi și asociații;
 3. 3. Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă, pentru recursurile formulate împotriva deciziilor pronunțate de Comisia de Apel, cu respectarea prevederilor Legii nr.551 din 2004;
 4. 4. Secției de Contencios Administrativ a Tribunalului București, pentru căile de atac împotriva soluției date de Comisia Națională de Disciplină Sportivă.

CAP. XIV - Litigii

Art. 97. – Membrii afiliați ai Federației, oficialii, sportivii, tehnicienii sunt obligați să soluționeze orice litigiu apelând la organele jurisdicționale sportive, înaintea formulării oricăror alte acțiuni sau cereri în fața instanțelor de drept comun.

Art. 98. – Membrii afiliați Federației și reprezentanții lor, trebuie să respecte cu strictețe deciziile luate de organele de jurisdicție ale Federației sau de Consiliul Director, ca ultimă instanță de apel.

CAP. XV - Abateri și Sancțiuni

Art.99. – Faptele pentru care se aplica sanctiuni membrilor federatiei, sportivilor, antrenorilor, precum si persoanelor oficiale implicate in activitatea de inot, sarituri in apa si pentatlon modern, tipurile de sanctiuni si procedurile de solutionare a abaterilor disciplinare sunt cele prevazute in Regulamentul de Disciplina al FRNPM.

Art. 100. – Sancțiunile disciplinare aplicabile sunt:

 1. A. - Pentru structurile sportive afiliate:
  1. a) avertismentul;
  2. b) penalizarea bănească (amenda);
  3. c) suspendarea temporară din activitatea competițională internă și/sau internațională;
  4. d) ridicarea temporara a dreptului de organizare a competițiilor;
  5. e) excluderea (pierderea calității de membru);
 2. B. - Pentru sportivi, antrenori, oficiali ai Federației:
  1. a) avertismentul;
  2. b) penalizarea bănească (amenda);
  3. c) suspendarea temporară din activitatea competițională internă și/sau internațională;
  4. d) suspendarea pe viața din activitatea sportivă.
   1. Măsurile disciplinare aplicabile sportivilor si care sunt prevăzute la punctul B lit. b) c) și d), intervin în principal în situația nerespectării de către aceștia a următoarelor obligații:
    1. a) nerespectarea legislației privitoare la prevenirea și combaterea dopajului în sport, precum și a regulamentelor W.A.D.A. și A.N.A.D., în sensul:
     • - procurării, deținerii, consumului de substanțe interzise în competiții și în afara acestora;
     • - refuzului sau neprezentării nejustificate pentru prelevarea de probe după primirea invitației la controlul doping;
     • - încălcării reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru controalele doping în afara competiției, prin nedeclararea locului în care poate fi găsit și neparticiparea la efectuarea controalelor doping în afara competiției planificate pe baza legislației în vigoare;
     • - falsificării sau tentativei de a falsifica orice parte a controlului doping.
    2. b) nerespectarea obligației de a se prezenta și concura la competițiile de obiectiv ale Federației (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale și Europene, Cupe Mondiale, Campionate Balcanice), în echipamentul asigurat de către Federație, în baza contractelor de sponsorizare pe care aceasta le are încheiate.

Art.101. – Măsura sancțiunii excluderii unui membru al Federației care să conducă la pierderea acestei calități poate fi luata în situațiile prevăzute la art.30 alin.(3). Adunarea Generala adoptă această măsura cu votul a 2/3 din membrii prezenți la Adunare.

Art.102. – (1) Abaterile membrilor F.R.N.P.M., ale persoanelor oficiale și ale celorlalți factori cu atribuții în acest domeniu, de la Statutul, Regulamentele și normele Federației, vor fi analizate, judecate și sancționate în conformitate cu prevederile Regulamentului de disciplină aprobat de Biroul Federal.
(2) Soluționarea abaterilor disciplinare revine organismelor precizate la art.96

CAP. XVI - Dizolvarea Federației și lichidarea patrimoniului

Art.103. – Dizolvarea F.R.N.P.M. poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală.

Art.104. – Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliați prezenți sau absenți.

Art.105. – Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea patrimoniului.

Art.106. – Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone, cu scop asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în Stat, interesele servite de federația dizolvată.

CAP. XVII. - Dispoziții finale

Art.107. – În desfășurarea activității sale, F.R.N.P.M. colaborează cu M.T.S., având obligația de a comunica orice modificări ale actului constitutiv.

Art.108. – Biroul federal al F.R.N.P.M. decide în toate cazurile neprevăzute în Statut.

Art.109. – (1) Activitatea F.R.N.P.M. se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii educației fizice si sportului nr.69 din 2000, cu completările și modificările la zi, ale Regulamentului de aplicare a acestei legi, Ordonanței Guvernului nr.26 din 2000, cu privire la asociații și fundații, precum si ale legilor speciale în materia prevenirii și combaterii dopajului în sport, ale prevenirii și combaterii violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive.
(2) Dispozițiile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legale incidente.

Art.110. – Autorizarea participării loturilor naționale la competițiile internaționale oficiale și de verificare se face de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Art. 111. – Ministerul Tineretului și Sportului exercită supravegherea și controlul tuturor structurilor sportive potrivit prevederilor Legii 69 din 2000 și Regulamentul de aplicare.

Art. 112. – Supravegherea și controlul exercitat de Ministerul Tineretului și Sportului nu pot substitui controlul propriu instituit de Federație.

Art. 113. – Prezentul Statut nu poate fi modificat sau completat decât cu aprobarea Adunării Generale și cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului.

Prezentul Statut reprezintă variantă actualizată în care au fost inserate toate modificările hotărâte de adunările generale, astfel cum au fost acestea avizate de Ministerul Tineretului și Sportului și înscrise la Tribunalul București.