Cont

Statutul Federatiei

STATUTUL FRNPM

versiune pdf

CAP. I - Denumire, statut juridic, însemne


Art. 1. – Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern a fost fondată în anul
1930 şi s-a reorganizat în conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 la
data de 9.11.2001.
Art. 2. – FRNPM în actuala formă juridică este continuatoarea de drept a FRNPM
care a funcţionat în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului până la data de
9.11.2001.
Art. 3. – FRNPM este o structură sportivă de interes naţional, constituită prin
asocierea tuturor cluburilor cu secţii de înot, sărituri în apă, pentatlon şi asociaţii judeţene şi
a Municipiului Bucureşţi afiliate şi recunoscute de ea.
Art. 4. – FRNPM este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică,
autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. Dobândirea personalităţii
juridice s-a făcut conform legii.
Art. 5. – Prevederile statutului FRNPM sunt în concordanţă cu OG nr. 26/2000 şi cu
Legea nr. 69/2000 şi sunt obligatorii pentru toţi membrii săi.
FRNPM se organizează şi funcţionează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu
prevederile statutelor federaţiilor internaţionale corespondente.
Art. 6. - F.R.N.P.M. este singura autorizată să organizeze şi să controleze activitatea
de înot, înot în ape deschise, înot sincron, sărituri în apă, sărituri de la mare înălţime şi
pentatlon modern din România.
Art. 7. – F.R.N.P.M. organizează sau tutelează competiţiile oficiale de înot, înot în
ape deschise, înot sincron, sărituri în apă, sărituri de la mare înălţime şi pentatlon modern
cu caracter naţional şi cele internaţionale care au loc pe teritoriul României.
Art. 8. – FRNPM are siglă (emblemă), steag (fanion), insignă şi ştampilă propie.
Art. 9. – FRNPM este înscrisă în Registrul Sportiv al MTS şi este atestată prin
Certificatul de identitate sportivă.


CAP. II - Sediul, durata de funcţionare, patrimoniul


Art. 10. – Sediul Federaţiei este în municipiul Bucureşti, str. Maior Coravu nr. 34-36,
sector 2.
Art. 11. – Durata de funcţionare a Federaţiei este pe termen nedeterminat.
Art. 12. – Patrimoniul Federaţiei este format din:
- mijloace fixe - 535.413.000 lei
- obiecte de inventar - 215.170.000 lei
- mijloace materiale şi băneşti - 238.964 mii lei
La data adoptării prezentului statut patrimoniul însumează 989.547 mii lei conform
bilanţului contabil din data de 30.09.2001.

CAP. III - Relaţii cu organismele interne şi internaţionale


Art. 13. – FRNPM este afiliată la FINA şi LEN şi respectă în activitatea ei statutele şi
regulamentele celor două organisme internaţionale.
Art. 14. – FRNPM este membră a COR.
Art. 15. – Întreţine şi dezvoltă relaţii de colaborare cu federaţiile similare din alte
ţări.


CAP. IV - Scop şi atribuţii


Art. 16. – F.R.N.P.M. are ca scop principal organizarea, conducerea şi controlul
activităţii în domeniul nataţiei (înot, înot în ape deschise, înot sincron, sărituri în apă, sărituri
de la mare înălţime şi pentatlon modern), precum şi aplicarea unui sistem organizat de
selecţie, pregătire şi participare în competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă
şi obţinerea unor rezultate competiţive pe plan intern şi internaţional.
Art. 17. – Obiectivele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern:
a) asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organismele
internaţionale la care este afiliată, stabileşte şi întreţine relaţii de colaborare şi schimburi
sportive cu federaţii similare din alte ţări şi cu organisme internaţionale;
b) împreună cu structurile sportive afiliate conlucrează cu organele administraţiei
publice centrale şi locale în vederea asigurării mijloacelor şi condiţiilor necesare pentru
pregătirea sportivilor de performanţă;
c) organizează sistemul competiţional intern;
d) militează pentru promovarea, de către sportivi, antrenori, arbitri şi alţi tehnicieni
din
domeniu a spiritului de “fair-play”, cinste, corectitudine, muncă, întrajutorare în pregătire şi
competiţii (sancţiunile sunt prevăzute în regulamentul federaţiei);
e) acţionează împotriva practicii de folosire a substanţelor şi metodelor interzise în
sport, în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale (sancţiunile sunt cele
prevăzute în regulamentul doping FINA);
f) acţionează pentru formarea şi perfecţionarea continuă a specialiştilor din
domeniu în
corelaţie cu nevoile activităţii de nataţie;
g) se preocupă de atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi medicinei sportive
în
obiectivizarea şi dirijarea procesului de selecţie şi pregătire a sportivilor.
Art. 18. – Federaţia are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a ramurilor de sport - înot, înot în
ape deschise, înot sincron, sărituri în apă, sărituri de la mare înălţime şi pentatlon modern,
privind participarea la competiţiile internaţionale oficiale şi obiectivele de realizat, cu
precădere la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene şi Cupele
Mondiale, precum şi măsurile ce se impun pentru realizarea acestora;
b) organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza
normelor şi regulamentelor adoptate, potrivit prezentului statut;
c) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor, privind formarea,
perfecţionarea şi promovarea acestora, pe plan naţional şi internaţional;
d) întocmeşte calendarul naţional şi regulamentele campionatelor şi concursurilor
naţionale la toate categoriile, precum şi calendarul internaţional la care participă sportivii de
performanţă;
e) alcătuieşte loturile naţionale de seniori, juniori şi cadeţi care reprezintă federaţia
în
competiţiile internaţionale şi organizează pregătirea acestora în vederea îndeplinirii
obiectivelor asumate;
f) îndrumă, controlează şi sprijină din punct de vedere metodic, tehnic,
organizatoric şi
material secţiile de nataţie şi asociaţiile judeţene de specialitate;
g) elaborează sistemul de informare şi documentare, organizează consfătuiri, cursuri
şi
strategii de perfecţionare a antrenorilor şi arbitrilor;
h) realizează legătura cu compartimentele din MTS, cu alte ministere şi
departamente,
în vederea susţinerii activităţii de nataţie în secţiile subordonate acestora;
i) urmăreşte promovarea unor tehnicieni români în organismele internaţionale,
participă la congresele şi conferinţele internaţionale ale forurilor la care este afiliată;
j) administrează şi gestionează patrimoniul propriu, în conformitate cu prevederile
legale şi se preocupă pentru dezvoltarea şi modernizarea lui şi pentru asigurarea fondurilor
necesare;
k) stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor şi penalităţilor;
l) organizează baza de date, realizează statistici şi elaborează sistemul de informare
şi
documentare;
m) elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale regulamente, norme tehnice,
financiare, şi de asigurare materială, alte norme specifice cu caracter general sau pentru
îndeplinirea obiectivelor prevăzute;
n) organizează sau tutelează competiţiile oficiale cu caracter internaţional care au
loc
pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului.
o) promoveaza masurile de prevenire si control a folosirii substantelor interzise si ale
metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a
sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national, in
concordanta cu reglementarile federatiilor internationale, ale Comitetului International
Olimpic, ale Agentiei Mondiale Anti-doping si ale Agentiei Nationale Anti-doping. Orice alte
masuri ce contravin reglementarilor mai sus mentionate sunt nule de drept;”
o) actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei, pentru promovarea unor
masuri adecvate educative, a spiritului de fair-play si a tolerantei in intreaga activitate
sportiva sens in care , Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern precum si
asociatiile si cluburile sportive afiliate care organizeaza competitii iau masuri pentru a
asigura spectatorilor, sportivilor si oficialilor protectie si securitate si pentru a preveni si
inlatura oricare incidente ce s-ar produce pe traseele de afluire /defluire si in interiorul
locurilor de desfasurare a reuniunilor respective, inainte, in timpul si dupa terminarea
acestora in conformitate cu prevederile Legii nr.4/2008 pentru prevenirea si combaterea
violentei cu ocazia copetitiilor si a jocurilor sportive ; sprijina activitatea Comisiei Nationale
de Actiune Impotriva Violentei in Sport.”


CAP. V - Condiţiile de afiliere, consecinţele afilierii


Art. 19. – La FRNPM se pot afilia structurile sportive cu personalitate juridică legal
constituite şi recunoscute oficial, respectiv cluburile sportive, persoane juridice de drept
public şi asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşţi de nataţie şi pentatlon modern.
Art. 20. – Asociaţiile sportive fără personalitate juridică se pot afilia la asociaţiile
judeţene de nataţie (înot, sărituri în apă) şi pentatlon şi a municipiului Bucureşti, legal
constituite şi afiliate la FRNPM.
Art. 21. – Pentru a putea participa la competiţiile judeţene, cluburile sportive trebuie
să se afilieze şi la asociaţia judeţeană de nataţie şi pentatlon modern pe teritoriul respectiv.
Art. 22. – La afiliere, cluburile şi asociaţiile judeţene de nataţie (înot, sărituri în apă)
şi pentatlon trebuie să prezinte o cerere-tip emisă de federaţie, care conţine, sub sancţiunea
nulităţii:
a) număr de identificare;
b) certificatul de identitate sportivă - numărul şi data emiterii;
c) denumirea structurii sportive;
d) sediul – judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax;
e) organele de conducere şi administrare;
f) culorile clubului de care aparţine secţia;
g) data, semnătura şi ştampila.
La cerere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:
a) actul constitutiv şi statutul autentificat;
b) copie după hotărârea judecătorească definitivă de acordare a personalităţii
juridice a structurii sportive;
c) copie legalizată după certificatul de identitate sportivă;
d) copie legalizată după certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor
juridice, în cazul structurilor sportive, persoane juridice fără scop patrimonial;
e) copie legalizată după certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul
societăţilor comerciale pe acţiuni;
f) dovada sediului;
g) dovada patrimoniului.
Art. 23. – Afilierea unităţilor de învăţământ cu program sportiv se face, în afara
condiţiilor art. 22 şi sub condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:
a) existenţa unui act de dispoziţie privind înfiinţarea persoanei juridice de drept
public;
b) existenţa unui act de dispoziţie care să stabilească, pe lângă activitatea de
învăţământ şi activitatea de selecţie, pregătire şi participare la sistemul
competiţional sportiv naţional.
Art. 24. – Cluburile sportive, persoane juridice de drept public vor anexa la cererea
de afiliere, în afara celor prezentate la art. 22 şi următoarele înscrisuri doveditoare
a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate;
b) actul de dispoziţie prin care se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art. 25. – În situaţia îndeplinirii condiţiilor statutare Biroul federal hotărăşte afilierea
provizorie, pe care o supune spre ratificare în prima Adunare Generală care decide afilierea
definitivă.
Art. 26. – Prin afiliere cluburile sportive şi asociaţiile judeţene şi a municipiului
Bucureşţi dobândesc calitatea de membru al federaţiei.


CAP. VI - Membrii federaţiei, dobândirea şi pierderea calităţii de
membru, drepturi şi obligaţii


Art. 27. – Calitatea de membru se dobândeşte prin efectul afilierii.
Art. 28 . – Membrii FRNPM sunt: Cluburile sportive cu secţii de nataţie (înot, sărituri
în apă), pentatlon şi asociaţiile judeţene de nataţie (înot, sărituri în apă), pentatlon şi ale
municipiului Bucureşţi constituite în conformitate cu legea şi afiliate.
Art. 29. - PIERDEREA calităţii de membru FRNPM are loc în următoarele cazuri:
a) la cerere prin retragerea structurii sportive din federatie, caz în care nu se vor
restitui taxele şi cotizaţiile achitate în anul respectiv;
b) radierea membrului afiliat din Registrul persoanelor Juridice/Registrul Comertului,
ca
urmarea a dizolvarii si lichidarii acestuia;
c) excluderea membrului afiliat dispusa ca masura disciplinara
d) revocarea recunoasterii ca structura sportiva, potrivit legii, si in consecinta
radierea
din evidentele federatiei - in urma adresei primite din partea ANS
e) dizolvarea urmata de lichidarea federatiei
Art. 30. – RETRAGEREA unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală
a acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu. Membrul afiliat are obligaţia să
transmită Biroului Federal al FRNPM, prin scrisoare recomandată, hotărârea de retragere
luată de Adunarea Generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 zile de la adoptarea
acesteia.
Biroul Federal va informa Adunarea Generală a FRNPM, la proxima întalnire, pentru
ca aceasta sa ia act de retragerea membrului afiliat.
(2) RADIEREA unui membru are loc in situatia in care s-a hotarat dizolvarea si
lichidarea acestuia conform statutului propriu sau prevederilor 54-71 din OUG nr.26/2000 cu
privire la asociatii si fundatii. Membrul afiliat are obligaţia să transmită Biroului Federal al
FRNPM, prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de adunarea generală a
membrilor săi - în termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia- sau hotararea
instantei, in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva si irevocabila. Masurile de mai sus
trebuie sa fie comunicate si Registrului Sportiv al ANS conform prevederilor legale in vigoare.
Biroul Federal va informa Adunarea generală a FRNPM, la proxima intalnire, cu
privire la situatia in care se afla membrul afiliat respectiv.(dizolvare/lichidare,radiere)
(3) EXCLUDEREA unei structuri sportive intervine în următoarele situaţii:
a) neindeplinirea pana la sfarsitul anului a obligaţiilor financiare ale anului respectiv,
asumate faţă de FRNPM in conformitate cu regulamentele si prezentul statut;
b) neparticiparea timp de 3 ani consecutivi la nicio competitie nationala, tinand cont de
categoria de varsta a competitiei
c) in cazul revocarii recunoasterii ca structura sportiva;
d) încălcarea gravă sau incalcarea repetată a Statutului FRNPM, a regulamentelor, normelor
şi hotărarilor Federaţiei, legislatiei specifice anti-doping si volentei in sport;
e) ultragii grave la adresa federatiei sau la adresa unui membru afiliat acesteia
(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin.(3), lit. a–c) acestea se constată de către Biroul
Federal al FRNPM la sesizarea Comisiei de competitii, legitimari, transferari si clasificari
sportive.Biroul Federal va lua masura suspendarii activitatii respectivei structuri sportive,
pana la prima intalnire a adunarii generale care va hotari asupra excluderii.
(5) Pentru situaţiile prevazute la lit.d) si e), excluderea unui membru afiliat al FRNPM
intervine în temeiul hotărârii Adunării Generale, la propunerea motivată a Biroului Federal
care are la baza hotararea definitiva si irevocabila a Comisiei de Disciplina.”
Art. 31. – Membrii FRNPM au următoarele drepturi:
a) rezolvarea independentă a activităţilor sportive în conformitate cu statutul
federaţiei şi legislaţia în vigoare;
b) participarea la competiţiile oficiale şi de verificare organizate sub egida
federaţiei;
c) participarea cu drept de vot la Adunarea Generală, în conformitate cu normele
de reprezentare stabilite în prezentul statut;
d) să fie aleşi în organismele federale;
e) să prezinte propuneri Biroului Federal şi Adunării Generale, să iniţieze proiecte
de hotărâri sau să participe la elaborarea lor;
f) să beneficieze de recompensele oferite de federaţie (diplome, trofee etc.).
Art. 32. – Obligaţiile membrilor federaţiei:
a) respectarea statutului, regulamentelor, normelor şi deciziilor Biroului federal, a
Comisiilor, colegiilor şi a reprezentanţilor federaţiei;
b) să permită controlul dispus de federaţie;
c) să respecte şi să apere imaginea şi a prestigiului federaţiei, a organismelor şi a
oficialilor acesteia;
d) respectarea scopului şi obiectivelor sale şi ale federaţiei pentru care i s-a admis
afilierea;
e) achitarea obligaţiilor financiare faţă de federaţie;
f) solicitarea avizului DTSJ-ului şi aprobarea federaţiei pentru participarea la
acţiunile internaţionale, indiferent unde se desfăşoară, în ţară sau străinătate;
g) să transmită numai prin organismele federaţiei orice gen de corespondenţă la
FINA sau LEN;
h) să facă cunoscut federaţiei orice modificare sau schimbare survenită în structura
sportivă respectivă.
i) sa supravegheze permanent conduita/comportamentul sportivilor legitimati care
sunt
componenti ai loturilor nationale (seniori si juniori) si olimpice, indeosebi in ceea
ce
priveste respectarea de catre acestia a obligatiei de a concura si a se prezenta la
competitiile de obiectiv ale federatiei (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale si
Europene, Cupe Mondiale, Campionate Balcanice) in echipamentul asigurat de
catre
federatie in baza contractelor de sponsorizare pe care aceasta le are incheiate;
j) sa supravegheze permanent, printr-o comisie constituita special in acest scop,
conduita la antrenamente si competitii a sportivilor legitimati in ceea ce priveste
respectarea legislatiei privitoare la prevenirea si combaterea dopajului in sport,
precum si a regulamentelor WOADA si ANAD”.


CAP. VII - Organele de conducere şi control ale federaţiei


Art. 33. - Organele de conducere şi control ale federaţiei sunt:
a) Adunarea Generală
b) Biroul Federal
c) Comisia de cenzori.
Art. 34. – Adunarea Generală
Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară.
Adunarea Generală se convoacă şi se desfăşoară anual.
Adunarea Generală de alegeri se desfăşoară odată la patru ani.
Adunarea Generală extraordinară se convoacă în cazuri speciale, în orice perioadă a
anului.
Art. 35. – Adunarea Generală poate fi publică numai cu acordul membrilor cu drept
de vot prezenţi (jumătate plus unul).
Art. 36. – Adunarea Generală se compune din:
a) membrii afiliaţi: câte un reprezentant al fiecărui club sportiv şi asociaţie sportivă
judeţeană afiliată;
b) membrii Biroului Federal în exerciţiu.
Numele delegaţilor trebuie comunicate la secretariatul general al federaţiei cu minimum 5
zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Aceşţia se vor prezenta la Adunarea
Generală cu mandat scris, emis de membrul afiliat respectiv şi cu actul de identitate.
Numai delegaţii prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea să decidă asupra chestiunilor supuse
la vot. Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este admis.
Art. 37. – Reprezentanţii membrilor afiliaţi au dreptul la câte un vot pentru fiecare
ramură de sport - înot, înot în ape deschise, înot sincron, sărituri în apă, sărituri de la mare
înălţime şi pentatlon modern.
Art. 38. – Convocarea Adunării Generale ordinare se face, în scris, de către Biroul
Federal, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acesteia.
a) Convocarea va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi,
menţionându-se explicit temele (problemele) de dezbătut.
b) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea/şi sau completarea
statutului, convocarea trebuie să cuprindă şi textul integral al acestora.
c) Pot fi introduse propuneri în Adunarea Generală numai de către Biroul Federal şi
membri afiliaţi, cu condiţia ca acestea să fie înaintate secretariatului general al
federaţiei cu cel puţin 20 de zile înainte de adunare. Numai acele propuneri şi
cereri transmise la timp şi incluse în ordinea de zi vor putea fi discutate în
Adunarea Generală.
d) Adunarea Generală poate, în caz de urgenţă, să se ocupe de problemele
prezentate după termenul menţionat, dacă acestea nu privesc modificarea sau
completarea altor cereri anterioare şi cu condiţia ca Adunarea Generală să
hotărască (jumătate plus unul) în acest sens.
e) În cadrul Adunării Generale se stabilesc:
1) Modalitatea de vot.
2) Persoanele care vor întocmi procesul verbal oficial; desemnarea lor se face prin
vot deschis al delegaţiilor prezente la adunare.
3) Componenţa comisiei de validare; desemnarea membrilor acesteia se face prin
vot deschis al delegaţilor prezenţi la adunare.
Art. 39. – Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând de Biroul
Federal prin hotărârea (majoritatea plus unul) membrilor sau ca urmare a solicitării scrise
semnate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor afiliaţi. Adunarea Generală extraordinară
trebuie să aibă loc în termen de 15 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia.
Art. 40. – Prevederile art. 35 şi 36 se aplică şi în cazul Adunării Generale
extraordinare.
Art. 41. – Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare va include numai
problemele care au determinat convocarea acesteia.
Art. 42. – Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include, cel puţin
următoarele puncte:
1) Alocuţiunea preşedintelui FRNPM, referire la prezenţa cu drept de vot şi
adoptarea ordinei de zi.
2) Desemnarea a două persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial.
3) Desemnarea persoanelor pentru Comisia de validare.
4) Raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima
Adunare Generală.
5) Prezentarea bilanţului contabil pe perioada precedentă şi aprobarea, prin vot, a
acestuia.
6) Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori.
7) Prezentarea şi aprobarea planului de activitate şi a bugetului de venituri şi
cheltuieli pe perioada următoare.
Art. 43. – Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul
delegaţilor cu drept de vot desemnaţi. În situaţia în care nu se întrunesc 2/3 din numărul
delegaţilor cu drept de vot, Adunarea Generală va fi reconvocată în termen de cel mult 15
zile. În acest caz Adunarea Generală se va desfăşura şi va avea putere de decizie indiferent
de numărul delegaţilor cu drept de vot.
a. Prezidiul Adunării Generale este format din preşedintele federaţiei,
vicepreşedintele şi secretarul general.
b. Adunarea Generală este condusă de preşedintele federaţiei.
c. Dacă preşedintele lipseşte, acesta deleagă o altă persoană din Biroul Federal
să conducă Adunarea Generală.
Art. 44. – Hotărârile Adunării Generale se iau cu jumătate plus unul din voturile
membrilor cu drept de vot prezenţi, în afară de cazurile de mai jos în care este necesară:
a) hotărârea a 2/3 din numărul membrilor prezenţi pentru modificări şi completări
la statut; excluderea membrilor afiliaţi.
b) hotărârea 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi pentru
schimbarea scopului federaţiei; dizolvarea federaţiei.
c) propunerile trebuie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate.
d) nimeni nu este constrâns să voteze.
Art. 45. – Adunarea generală odată la 4 ani alege Biroul Federal. Alegerile se fac
prin vot secret, pe buletinul de vot. Dacă pentru o funcţie există un singur candidat,
alegerea se poate face şi prin vot deschis.
a) Distribuirea şi numărarea voturilor se face de către Comisia de validare;
b) Numărul buletinelor de vot se comunică de către preşedintele Comisiei de
validare înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor de vot
returnate este mai mic sau egal cu cel anunţat, votul este validat. Dacă este mai
mare votul este anulat şi se va proceda la o nouă votare.
c) La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabil returnate.
Buletinele necompletate sau buletinele anulate nu intră în calcul.
Art. 46. – Pentru alegerea preşedintelui, în situaţia în care, după desfăşurarea
primului tur de scrutin, nici un candidat nu a întrunit votul a jumătate plus unul din totalul
buletinelor de vot, se va organiza un al doilea tur de scrutin cu primii doi candidaţi în
ordinea dată de voturile obţinute la primul tur de scrutin. Dacă nici în al doilea tur de scutin
nu se realizează procentul menţionat al voturilor, va fi declarat ales, candidatul care obţine
numărul cel mai mare de voturi. Dacă pentru funcţia de preşedinte există o singură
propunere acesta poate fi ales şi prin vot deschis.
Art. 47. – Pentru alegerea vicepreşedintelui sunt valabile prevederile art. 46, cu
menţiunea că la al doilea tur de scrutin participă primii 2 candidaţi care au acumulat cel mai
mare număr de voturi.
Art. 48. – Membrii Biroului Federal se aleg în ordinea descrescătoare a numărul de
voturi întrunite. Dacă pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulţi candidaţi cu acelaşi nr. de
voturi, pentru aceşţia se organizează un nou tur de scrutin.
Art. 49. – Secretarul General, Antrenorul Federal şi Contabilul Şef sunt membrii de
drept ai Biroului Federal.
Art. 50. - În cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi
prezenţi la Adunarea Generală. Toate propunerile privind alegerea membrilor Biroului
Federal trebuie să vină din partea membrilor afiliaţi (cluburi sau asociaţii judeţene). Nu se
admit propuneri în nume propriu.
Art. 51. – Propunerile privind candidaturirile pentru Biroul Federal se fac direct pe
funcţii şi vor trebui însoţite de:
- curicullum vitae;
- scrisoare de intenţie privind aportul persoanei la organizarea şi funcţionarea
federaţiei sau sprijinul financiar, material sau moral pe care poate să-l dea pentru
dezvoltarea activităţii.
Art. 52. – Propunerile privind candidaturile pentru funcţiile alese, însoţite de
curicullum vitae şi scisoarea de intenţie trebuie transmise, de către membrul afiliat respectiv,
cu cel puţin 15 zile înaintea desfăşurării Adunării Generale de alegeri. Nu se iau în
considerare propunerile sosite la secretariatul general al federaţiei după acest termen sau în
timpul Adunării Generale.
Art. 53. – Adunarea Generală poate acorda, prin vot deschis, titlul (calitatea) de
Preşedinte de onoare şi “Membru de onoare” unor persoane cu activitate meritorie în
activitatea FRNPM.
Art. 54. – Preşedintele de onoare şi Membrii de onoare sunt autorizaţi să participe la
Adunarea Generală, să ia parte la discuţii, fără drept la vot.
Art. 55. – Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a
FRNPM.
Art. 56. – Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
a) Aprobă statutul FRNPM, modificările şi completările acestuia, precum şi
modificarea actului constitutiv al acesteia;
b) Aprobă planuri anuale privind activitatea de nataţie şi pentatlon şi bugetele de
venituri şi cheltuieli;
c) Alege Biroul Federal al FRNPM;
d) Alege Comisia de cenzori;
e) Aprobă raportul privind activitatea Biroului Federal, bilanţul contabil şi
descărcarea de gestiune a Biroului Federal şi raportul Comisiei de cenzori;
f) Aproba afilierea definitiva a cluburilor si asociatiilor judetene si a municipiului
Bucuresti Hotărăşte dacă este cazul în legătură cu dizolvarea federaţiei, în
conformitate cu prevederile prezentului statut.
Art. 57. – Procesul verbal al Adunării Generale este semnat de persoanele
desemnate să-l întocmească.
Art. 58. – Hotărârile Adunării Generale devin obligatorii pentru federaţie şi pentru
membrii săi, de regulă după 15 zile de la data când au fost aprobate sau la data care este
stabilită de Adunarea Generală.
Art. 59. – Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurnă) la Adunarea
Generală sunt suportate de:
a) FRNPM pentru membrii Biroului federal;
b) Cluburile şi asociaţiile judeţene de nataţie şi pentatlon pentru delegaţii proprii.
Art. 60. – Biroul Federal
În perioada dintre două Adunări Generale, activitatea federaţiei este condusă de
Biroul Federal. Biroul Federal este compus din 11 membri:
- Preşedinte;
- Vicepreşedinte;
- Secretar General;
- Contabil Şef;
- Antrenorul Federal INOT;
- 4 membri reprezentanţi ai secţiilor de înot;
- 1 membru reprezentant ai secţiilor de sărituri;
- 1 membru reprezentant al secţiilor de pentatlon modern.
1. pot fi membri al biroului federal persoanele de cetăţenie română, majore,
beneficiind de toate drepturile civile şi politice;
2. membrii care îşi încheie mandatul sunt reeligibili;
3. hotărârile Biroului federal sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea
voturilor membrilor prezenţi la şedinţă, cu condiţia ca numărul acestora să fie
minim jumătate plus 1 din numărul total al membrilor;
4. Biroul Federal se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă odată pe trimestru sau
de câte ori este nevoie;
5. la fiecare reuniune se întocmeşte un proces-verbal de şedinţă, în care se înscriu
obligatoriu problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, care se semnalează de
către membrii prezenţi.
Procesele verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, acesta
constituind un document oficial al federaţiei.
La şedinţele Biroului Federal pot participa ca invitaţi specialişti, conducători de unităţi
sportive, ziarişţi şi alte persoane.
Membrii Biroului Federal care, pe parcursul unui an calendaristic nu participă la cel
puţin jumătate din numărul şedinţelor acestuia, îşi pierd calitatea de membru, urmând ca la
prima Adunare Generală să fie înlocuiţi.
Reprezentanţii ANS şi COSR pot participa la şedinţe ori de câte ori consideră necesar,
anunţând în prealabil.
Art. 61. – Atribuţiile Biroului Federal
Biroul federal are următoarele atribuţii:
1. aprobă organigrama şi statul de funcţii;
2. aprobă regulamentul de ordine interioară al federaţiei;
3. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al federaţiei;
4. aprobă regulamentul de legitimare şi transfer al sportivilor;
5. aprobă normele de clasificare sportivă;
6. asigură aplicarea programelor şi planurilor de activitate şi a hotărârilor Adunării
Generale şi respectarea, de către toţi membrii a statutului şi regulamentelor
federaţiei, precum şi a Normelor generale privind activitatea sportivă;
7. aprobă afilierea provizorie a membrilor la federaţie şi ţine evidenţa, prin comisia
de specialitate, a tuturor situaţiilor în care structurile afiliate au operat modificări
asupra actelor lor constitutive (schimbarea denumirii; schimbarea sediului,
numărului de telefon, fax, email, web; schimbarea componenţei numerice şi/sau
nominale a organelor de conducere; desfiinţarea secţiei de înot, înot în ape
deschise, înot sincron, sărituri în apă, sărituri de la mare înălţime şi pentatlon
modern sau fuziunea cu o sectie a altei structuri sportive);
8. aprobă componenţa colegiilor şi comisiilor centrale;
9. întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi analizează periodic
execuţia acestuia;
10. aprobă calendarul competiţional naţional şi calendarul acţiunilor sportive
internaţionale;
11. aprobă regulamente de organizare şi desfăşurare ale competiţiilor interne;
12. aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare în competiţii a sportivilor de
performanţă şi sistemul de norme şi cerinţe tehnico-metodice specifice ramurii de
sport;
13. pe baza propunerilor formulate de colegiul central de antrenori, aprobă
componenţa loturilor olimpice şi naţionale, structura colectivelor tehnice şi
planurile de pregătire ale loturilor, inclusiv obiectivele de realizat;
14. aprobă componenţa delegaţiilor care participă la competiţii şi reuniuni
internaţionale;
15. aprobă mandatul reprezentanţilor federaţiei, în vederea participării la reuniunile
forurilor sportive internaţionale;
16. analizează activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute la competiţiile
internaţionale şi concluziile de la reuniuni pe baza rapoartelor prezentate de
conducătorii acestor delegaţii;
17. asigură, prin colegiile şi comisiile centrale şi judeţene şi membrii afiliaţi
organizarea şi desfăşurarea competiţiilor la nivel interjudeţean, naţional şi
internaţional;
18. asigură desfăşurarea corespunzătoare a acţiunilor de selecţie, pregătire şi
participare la competiţiile internaţionale a loturilor reprezentative, precum şi
organizarea controlului activităţii acestora;
19. organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii colegiilor şi comisiilor
centrale şi teritoriale, precum şi a membrilor afiliaţi;
20. aprobă condiţiile contractuale pentru sportivii şi tehnicienii români care urmează
să activeze în străinătate, precum şi pentru sportivii şi tehnicienii străini care
doresc să activeze în România;
21. aprobă lista arbitrilor de nivel naţional şi a candidaţilor pentru calificarea ca arbitri
internaţionali;
22. propune candidaţii federaţiei pentru a fi aleşi, cooptaţi sau numiţi în organismele
federaţiilor internaţionale sau europene;
23. convoacă Adunarea Generală, aprobă ordinea de zi şi materialele care urmează
să fie prezentate;
24. se preocupă de atragerea fondurilor financiare pentru activitatea federaţiei din
alte surse decât cele bugetare;
25. decide în orice problemă privind activitatea în ramurile de sport respective;
26. propune Adunării Generale acordarea titlului de “Preşedinte de onoare” şi
“Membru de onoare” al federaţiei;
27. propune acordarea titlurilor de ”Maestru al sportului ”, “Maestru emerit al
sportului” şi “Antrenor Emerit ”, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor stabilite prin
normativele în vigoare;
28. aprobă norme financiare proprii, privind drepturile de deplasare şi recompensele
pentru sportivi, antrenori, alte cadre tehnice, în concordanţă cu normele legale;
29. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea
Generală;
30. hotărârile Biroului Federal intră în vigoare la termenele stabilite de acesta;
31. stabileşte sarcini concrete membrilor săi.
Art. 62. – Comisia de cenzori
a) Controlul financiar intern al FRNPM este asigurat de 1 cenzor ales de
adunarea generala, iar in cazul in care numarul de membrii va depasi
100,
Federatia va avea o comisie de cenzori care va indeplini conditiile
prevazute
de lege.
b) Mandatul comisiei este pentru o perioadă de 4 ani. În cazuri deosebite,
Adunarea Generală poate schimba comisia în timpul unui mandat.
c) Comisia are următoarele atribuţii:
- verifică modul în care este administrat patrimoniul federaţiei;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
- }eful comisiei poate participa la şedinţele Biroului Federal sau ale
Consiliului Director, fără drept de vot, dacă este invitat sau la cererea
sa;
- comisia este subordonată Adunării Generale.
Art. 63. – Preşedintele federaţiei este conducătorul federaţiei.
Atribute:
- prezidează Adunarea Generală şi conduce activitatea Biroului Federal;
- reprezintă federaţia în relaţiile cu autorităţile publice, cu forurile similare din
alte ţări, cu FINA şi LEN, cu persoane fizice şi juridice române şi străine în
limita mandatului dat de Biroul Federal;
- semnează principalele documente ale federaţiei;
- stabileşte împreună cu secretarul general data şi ordinea de zi a şedinţelor
Biroului Federal;
- aprobă prin decizie, în urma susţinerii concursului de ocupare a posturilor
vacante ale personalului salariat încadrarea acestora;
- împuterniceşte persoana care îl reprezintă în situaţia imposibilităţii îndeplinirii
atribuţiilor sale;
- stabileşte salariul şi adaosurile salariale pentru Secretarul General.
Art. 64. – Vicepreşedintele coordonează activitatea unor sectoare de activitate ale
federaţiei şi îndeplineşte unele atribuţii ale preşedintelui prin delegare.


CAP. VIII - Organul de administrare şi gestionare a federaţiei –
Consiliul Director


Art. 65. – Consiliul Director este organul de execuţie al federaţiei.
Art. 66. – Consiliul Director este alcătuit din presedintele FRNPM, secretarul general
al FRNPM şi contabilul şef al FRNPM.
Art. 67. – Consiliul Director are următoarele atribuţii:
1) decide în legătură cu soluţionarea unor chestiuni urgente care intervin între
şedinţele Biroului Federal;
2) decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a federaţiei –
organizatorice, tehnice, juridice, financiare şi asigurare materială;
3) întocmeşte proiecte de organigramă şi politica de personal a federaţiei şi le
prezintă Biroului Federal;
4) întocmeşte proiectul bugetului anual al federaţiei;
5) întocmeşte proiectul raportului Biroului Federal către Adunarea Generală,
execuţia bugetară şi le prezintă Biroului Federal sau Adunării Generale, după caz;
6) aprobă componenţa delegaţiilor care participă în competiţiile internaţionale,
mijloacele materiale şi financiare necesare, în conformitate cu calendarul
internaţional aprobat şi cu normele financiare în vigoare şi cu bugetul destinat
acestora;
7) aprobă actele juridice şi contractele federaţiei, în limita competenţei stabilite prin
prezentul statut şi legile statului;
8) prezintă, la cerere, rapoarte de activitate sau pe probleme, Biroului Federal;
9) exercită şi alte atribuţii delegate de Biroul Federal sau Adunarea Generală, cu
respectarea prevederilor prezentului statut.
Art. 68. – Secretarul General al federaţiei este membru al Biroului Federal şi are
următoarele atribuţii:
a) derulează relaţiile contractuale cu M.T.S. şi informează preşedintele asupra
acestora;
b) organizează şi conduce activitatea federaţiei în scopul aplicării hotărârilor
Adunării Generale şi ale Biroului Federal, a prevederilor programelor şi planurilor
de activitate aprobate;
c) asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a federaţiei, a legislaţiei în
vigoare, a normelor generale stabilite de MTS, a statutului şi a reglementărilor
adoptate de federaţie;
d) secretarul general pregăteşte materialele şi lucrările care se prezintă în Biroul
Federal; verifică dacă în procesul verbal al şedinţei Biroului Federal au fost
consemnate problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, iar în cazul că au
fost/nu au fost omisiuni, informează Biroul Federal în prima şedinţă;
e) sprijină şi pregăteşte activitatea colegiilor şi comisiilor centrale şi trimite spre
aprobare preşedintelui propuneri referitoare la:
- programele şi planurile de activitate ale federaţiei;
- calendarul sportiv intern şi internaţional;
- proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei
bugetare şi a asigurării materiale a activităţii;
- programele şi planurile de pregătire a loturilor olimpice şi naţionale,
componenţa acestora şi a colectivelor tehnice;
- componenţa nominală a delegaţiilor care se deplasează în străinătate;
- premieri, indemnizaţii, prime şi alte recompense pentru sportivi, specialişţi
sau colaboratori;
f) asigură prin colegiile şi comisiile centrale şi teritoriale, organizarea acţiunilor
prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional;
g) organizează controlul şi sprijinirea activităţii loturilor reprezentative şi a secţiilor
afiliate, prezentând în Biroul Federal concluzii şi propuneri pentru optimizarea
activităţii sportive a acestora;
h) organizează şi conduce activitatea personalului salariat al federaţiei, face
propuneri de promovare, recompensare şi sancţionare a acestuia;
i) primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată federaţiei şi informează
Biroul Federal asupra principalelor probleme apărute în derularea activităţii.
j) aprobă necesarul de echipament şi materiale sportive pentru loturile
reprezentative, în vederea pregătirii şi participării acestora la competiţiile
internaţionale;
k) urmăreşte realizarea, tipărirea şi difuzarea periodică a buletinului informativ al
federaţiei şi a unor materiale cu caracter tehnico-metodic, destinate membrilor
federaţiei;
l) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale, reprezintă federaţia în
raporturile cu organizaţiile sportive interne şi internaţionale, cu autorităţile
publice centrale şi locale, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine în
limita mandatului dat de Biroul Federal;
m) răspunde operativ la cerinţele de informare formulate de Ministerul Tineretului şi
Sportului şi prezintă periodic sinteze asupra activităţii desfăşurate şi a
problematicii ramurii de sport respective;
n) stabileşte salariile şi adaosurile salariale pentru personalul cuprins în statul de
funcţii si instiinteaza presedintele asupra acestora.


CAP. IX - Colegiile şi Comisiile


Art. 69. – Comisiile şi colegiile centrale sunt organe ale Biroului Federal specializate
pe domenii de activitate. Preşedinţii comisiilor şi colegiilor centrale sunt aprobaţi de Biroul
Federal.
Punerea în aplicare a hotărârilor acestora se realizează după aprobarea Biroului Federal.
Art. 70. – În cadrul federaţiei funcţionează următoarele comisii şi colegii centrale:
- Colegiul Central al Antrenorilor de înot;
- Colegiul Central al Antrenorilor de sărituri în apă;
- Colegiul Central al Antrenorilor de pentatlon modern;
- Colegiul Central al Arbitrilor de înot;
- Colegiul Central al Arbitrilor de sărituri în apă;
- Colegiul Central al Arbitrilor de pentatlon modern;
- Comisia de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive (înot,
sărituri în apă şi pentatlon).
- Comisia de Disciplina
- Comisia de Apel
- Comisia Anti-doping
Art. 71. – Atributiile si competentele comisiilor si colegiilor centrale sunt prevazute
in Regulamentul de Organizare si Functionare al FRNPM.
Art. 72. – În funcţie de necesităţi se pot înfiinţa şi alte comisii sau colegii.


CAP. X - Asociaţiile Judeţene de Nataţie şi Pentatlon Modern


Art. 73. – Asociaţiile judeţene de nataţie şi pentatlon sunt persoane juridice de drept
privat constituite prin asocierea cluburilor şi asociaţiilor sportive afiliate şi recunoscute de
acestea, în temeiul Legii nr. 69/2000.
Art. 74. – Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii ca asociaţii fără
scop lucrativ.
Art. 75. – La nivelul fiecărui judeţ se poate constitui o singură asociaţie sportivă
judeţeană de nataţie şi pentatlon modern.
Art. 76. - Asociaţiile judeţene de nataţie şi pentatlon modern se afiliază la FRNPM şi
respectă statutul şi regulamentele FRNPM.
Art. 77. – Scopul asociaţiilor judeţene de nataţie şi pentatlon modern îl constituie
organizarea şi desfăşurarea activităţii la nivel judeţean.
Art. 78. – Obiectivele, atribuţiile, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene decurg
din Statutul şi regulamentele FRNPM şi din puterea delegată de federaţie.
Art. 79. – Asociaţiile judeţene îşi desfăşoară activitatea pe baza statutului şi
regulamentelor proprii, avizate de FRNPM care avizează şi eventualele modificări sau
completări la forma iniţială.
Art. 80. – Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile organelor asociaţiilor
judeţene sunt obligatorii pentru toţi membrii acestora.
Art. 81. – În adunarea generală a FRNPM reprezentantul fiecărei asociaţii judeţene
are drept de vot. De regulă acesta este preşedintele asocieţiei judeţene.
Art. 82. – Conform Legii nr. 69/2000 direcţiile judeţene pentru tineret şi sport
recunosc şi sprijină asociaţiile judeţene de nataţie şi pentatlon. În judeţele unde nu se
înfiinţează asociaţii judeţene de nataţie şi pentatlon atribuţiile acestora pot fi preluate de
către actualele comisii judeţene, în subordinea Direcţiilor pentru tineret şi sport.


CAP. XI - Personalul salariat al federaţiei


Art. 83. – Statul de funcţii al F.R.N.P.M. este aprobat de Biroul Federal ṣi semnat de
Preṣedinte ṣi poate cuprinde următoarele funcţii:
1. Preṣedinte;
2. Secretar General;
3. Secretar federal;
4. Antrenori federali;
5. Contabil ṣef;
6. Instructor sportiv;
7. Casier;
8. Secretar-dactilograf;
9. Oprerator-calculator”.
Art. 84. – Personalul salariat al F.R.N.P.M. nu se supune alegerii Adunării Generale.
Acesta va fi angajat prin concurs, în condiţiile legii, cu excepţia Secretarului General care va
fi numit direct de către Preṣedinte.
Art. 85. – Atribuţiile principale ale tuturor salariaţilor sunt stipulate în Regulamentul
de ordine interioară şi în fişa postului.
Art. 86. – Eliberarea din funcţie, precum şi ocuparea posturilor vacante se face în
condiţiile legii.


CAP. XII. - Mijloace financiare şi materiale


Art. 87. – Patrimoniul social iniţial al FRNPM este cel cuprins în actul constitutiv,
parte integrantă a prezentului statut, în care se evidenţiază valoarea în lei a activului
patrimonial şi aporturile în natură şi/sau depuse de asociaţii la constituire.
Art. 88.
a. FRNPM şi structurile afiliate pot deţine în propietate, pot închiria sau primi în
folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi ale unităţilor
administrativ-teritoriale, baze sportive, terenuri, instalaţii, cantine, restaurante, spaţii de
cazare, precum şi alte dotări necesare activităţii de nataţie şi pentatlon;
b. Regimul de gestrionare şi administrare a bunurilor imobile şi mobile achiziţionate
ca urmare a derulării unor programe sportive, se reglementează pe baza contractului
încheiat între părţi;
c. Din venituri proprii FRNPM îşi poate construi sediu.
Art. 89. – Veniturile indiferent de sursă şi cheltuieli, de orice fel, sunt cuprinse în
bugetul anual propriu aprobat de Adunarea Generală.
1. Veniturile federaţiei provin din:
a. subvenţie acordată de MTS de la bugetul de stat;
b. cotizaţiile, taxele, contribuţiile sau penalităţile băneşţi sau în natură ale membrilor
sau simpatizanţilor;
c. donaţiile şi sumele sau bunurile provenite din sponsorizări;
d. Dobânzile şi dividentele obţinute din plasarea disponibilităţilor;
e. Venituri realizate din reclamă şi publicitate;
f. Venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul federaţiei;
g. Sume acordate de administraţia publică centrală sau locală, de alte organisme
sau instituţii pentru finanţarea programelor federaţiei;
h. Subvenţii sau donaţii de la forurile internaţionale la care este afiliată federaţia;
i. Sume de bani acordate de alte organe, organizaţii sau structuri sportive pentru
susţinerea activităţii sportive, pentru dotarea tehnico-materială sau pentru
obţinerea de performanţe sportive;
j. Încasări de la manifestările sportive, prestări servicii;
k. Soldurile rezultate din execuţia bugetară a anului precedent;
l. Alte venituri, din alte surse, în condiţiile legii.
2. Fondurile în lei sau valută aparţinând FRNPM se pastrează în conturi bancare
proprii conform prevederilor legale.
3. Potrivit legii, veniturile se gestionează şi se utilizează la nivelul FRNPM şi al
structurilor sale sportive de drept public pentru realizarea scopului şi obiectivelor
proprii de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de
la bugetul de stat.
4. Sumele necesare pentru susţinerea pregătirii olimpice şi participarea la Jocurile
Olimpice, precum şi pentru sprijinirea unor centre de pregătire olimpică a juniorilor
sunt repartizate şi aprobate de COR la propunerea FRNPM.
Art. 90. - Din disponibilităţile băneşţi în cont, care se raportează în anul viitor, după
scăderea obligaţiilor de plată, a încasărilor anticipate, precum şi a sumelor rezultate din
valorificarea bunurilor în condiţiile legii, o cotă de până la 50% se poate utiliza pentru
premierea personalului salariat al federaţiei, încadrat cu contract de muncă în raport cu
responsabilităţile şi performanţele profesionale obţinute. Nu se pot utiliza pentru premii
sumele disponibile de la bugetul de stat.
Art. 91. – FRNPM se supune verificărilor financiare potrivit legii şi statutului propriu.
Art. 92. – FRNPM deţine exclusivitatea:
(1) Dreptului asupra imaginii de grup sau individuale statice şi în mişcare a
sportivilor componenţi ai loturilor naţionale, în echipament de concurs sau de
pregătire.
(2) Drepturile de folosinţă a emblemei şi a siglei proprii.
(3) Dreptului de reclamă, publicitate, transmisii televizate la competiţiile pe care le
organizează.


CAP. XIII - Autoritatea Disciplinară


Art. 93. – Autoritatea Disciplinară în activitatea de nataţie şi pentatlon se exercită
deplin şi legitim potrivit competenţelor date de Legea nr. 69/2000 pentru exercitarea
dreptului de supraveghere şi control al FRNPM şi al tuturor celorlalte structuri sportive din
ramura de nataţie şi pentatlon potrivit statutului şi regulamentelor proprii.
Art. 94. – Puterea disciplinară dă autoritatea de a investiga şi după caz, de a
sancţiona persoanele sau structurile în culpă.
Art. 95. – Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:
(1) Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern isi exercita autoritatea
disciplinara prin instituirea unui sistem coerent de sanctiuni, gradat in functie de gravitatea
faptelor, care sa asigure maxima obiectivitate si corectitudine, sa elimine greselile si
exagerarile, sa tina seama de imprejurarile comiterii abaterilor, prin aplicarea regulilor
circumstantelor atenuante sau agravante in adoptarea deciziilor, in conditiile garantarii totale
a dreptului la aparare si caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate.
(2) Documentele de baza care stabilesc conduita si modul de actiune in ceea ce
priveste exercitarea autoritatii disciplinare de catre FRNPM, sunt :
a) Statutul
b) Regulamentul de disciplina;
c) Regulamentul de ordine interioara;
d) Regulamentul de Organizare si Functionare al FRNPM;
e) Codul Etic al FRNPM
f) Statutele si regulamentele FINA si LEN
g) Regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor si colegiilor centrale;
h) Legislatia specifica privitoare la controlul doping si la combaterea violentei in sport
Art. 96. – Competenta solutionarii abaterilor disciplinare revine:
1. Comisiei de Disciplină – ca instanta de fond care va avea atributii de cercetare a
imprejurarilor cauzei, in fata acesteia fiind formulate apararile si administrate probatoriile in
sustinerea pozitiei fiecarei parti. Cercetarile intreprinse de Comisia de Disciplină vor fi
finalizate prin pronuntarea unei hotarari impotriva careia se poate face apel in termen de 15
zile de la comunicare, la Comisia de Apel;
2. Comisiei de Apel a FRNPM., pentru apelurile declarate impotriva hotararilor
pronuntate de Comisia de Disciplină, precum si pentru sanctiunile pronuntate asupra
propriilor sportivi de catre cluburi si asociatii.
3. Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva, pentru recursurile formulate impotriva
deciziilor pronuntate de Comisia de Apel, cu respectarea prevederilor Legii nr.551/2004.
4. Sectiei de Contencios Administrativ a Tribunalului Bucuresti, pentru caile de atac
impotriva solutiei date de Comisia Nationala de Disciplina Sportiva.


CAP. XIV - Litigii


Art. 97. – Membrii afiliati ai federatiei, oficialii, sportivii, tehnicienii sunt obligati sa
solutioneze orice litigiu apeland la organele jurisdictionale sportive, inaintea formularii
oricaror alte actiuni sau cereri in fata instantelor de drept comun.
Art. 98. – Membrii afiliaţi federaţiei şi reprezentanţii lor, trebuie să respecte cu
stricteţe deciziile luate de organele de jurisdicţie ale federaţiei sau de Consiliul Director, ca
ultimă instanţă de apel.
CAP. XV - Abateri Şi Sancţiuni
Art. 99. – Faptele pentru care se aplica sanctiuni membrilor federatiei, sportivilor,
antrenorilor, precum si persoanelor oficiale implicate in activitatea de inot, sarituri in apa si
pentatlon modern, tipurile de sanctiuni si procedurile de solutionare a abaterilor disciplinare
sunt cele prevazute in Regulamentul de Disciplina al FRNPM.
Art. 100. – Sanctiunile disciplinare aplicabile sunt:
A. - pentru structurile sportive afiliate :
a) avertismentul;
b) penalizarea baneasca (amenda);
c) suspendarea temporara din activitatea competitionala interna si/sau internationala;
d) ridicarea temporara a dreptului de organizare a competitiilor;
e) excluderea (pierderea calitatii de membru);
B. - pentru sportivi, antrenori, oficiali ai federatiei:
a) avertismentul;
b) penalizarea baneasca (amenda);
c) suspendarea temporara din activitatea competitionala interna si/sau internationala;
d) suspendarea pe viata din activitatea sportiva.
Masurile disciplinare aplicabile sportivilor si care sunt prevazute la pct B lit. b) c) si d)
intervin in principal in situatia nerespectarii de catre acestia a urmatoarelor obligatii:
a) nerespectarea legislatiei privitoare la prevenirea si combaterea dopajului in
sport, precum si a regulamentelor WADA si ANAD” in sensul:
- procurarii, detinerii, consumului de substante interzise in competitiei si in afara
acesteia
- refuzului sau neprezentarii nejustificate pentru prelevarea de probe dupa primirea
invitatiei la controlul doping
- incalcarii reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru
controalele doping in afara competitiei, prin nedeclararea locului in care poate fi gasit si
neparticiparea la efectuarea controalelor doping in afara competitiei planificate pe baza
legislatiei in vigoare;
- falsificarii sau tentativei de a falsifica orice parte a controlului doping
b) nerespectarea obligatiei de a se prezenta si concura la competitiile de obiectiv ale
federatiei (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale si Europene, Cupe Mondiale, Campionate
Balcanice) in echipamentul asigurat de catre federatie in baza contractelor de sponsorizare
pe care aceasta le are incheiate.
Art. 101. – Măsura sancţiunii excluderii unui membru al federaţiei care să conducă
la pierderea acestei calităţi poate fi luata in situaţiile prevăzute la art.30 alin.(3). Adunarea
Generala adoptă această măsura cu votul a 2/3 din membrii prezenţi la Adunare.
Art. 102. – (1) Abaterile membrilor FRNPM, ale persoanelor oficiale si ale celorlalti
factori cu atributii in acest domeniu, de la Statutul, regulamentele si normele federatiei, vor
fi analizate, judecate si sanctionate in conformitate cu prevederile Regulamentului de
disciplina aprobat de Biroul federal.
– (2) Solutionarea abaterilor disciplinare revine organismelor precizate la
art.96.”


CAP. XVI - Dizolvarea federaţiei şi lichidarea patrimoniului


Art. 103. – Dizolvarea FRNPM poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală.
Art. 104. – Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor
afiliaţi prezenţi sau absenţi.
Art. 105. – Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea
patrimoniului.
Art. 106. – Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare,
bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone, cu scop
asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în
STAT, interesele servite de federaţia dizolvată.
CAP. XVII. - Dispoziţii finale
Art. 107. – În desfăşurarea activităţii sale, FRNPM colaborează cu MTS, având
obligaţia de a comunica orice modificări ale actului constitutiv.
Art. 108. – Biroul federal al FRNPM decide în toate cazurile neprevăzute în statut.
Art. 109. – (1) Activitatea FRNPM se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii
educatiei fizice si sportului nr.69/2000 cu completarile si modificiarile la zi, ale
Regulamentului de aplicare a acestei legi, Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, precum si ale legilor speciale in materia prevenirii si combaterii dopajului
in sport, ale prevenirii si combaterii violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive.
– (2) Dispozitiile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile legale
incidente.
Art 110. – Autorizarea participării loturilor naţionale la competiţiile internaţionale
oficiale şi de verificare se face de către Ministerul Tineretului şi Sportului.
Art. 111. – Ministerul Tineretului şi Sportului exercită supravegherea şi controlul
tuturor structurilor sportive potrivit prevederilor Legii 69/2000 şi Regu