Cont
SCEC 2023

Regulament de organizare si functionare

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE NATAŢIE
ŞI PENTATLON MODERN
 

 versiune pdf

 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI ALE COLEGIILOR, COMISIILOR CENTRALE, COMISIILOR TERITORIALE DE NATAŢIE.

 

ART.1    COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR.

a)    Stabileşte şi formulează periodic, concepţia de pregătire privind activitatea de performanţă, ţinând cont de evoluţia şi programul ramurilor sportive respective pe plan mondial;

b)   În funcţie de această concepţie, stabileşte orientarea, conţinutul şi metodica procesului de antrenament, în raport cu particularităţile de vârstă;

c)    Organizează anual studii şi cercetări orientate spre problemele majore în scopul îmbunătăţirii permanente a activităţii ridicării capacităţii de muncă a sportivilor, ridicării performanţelor la nivelul cerinţelor mondiale.

Studiază literatura de specialitate, pentru a fi la curent cu noutăţile pe plan mondial şi acţionează pentru valorificare teoriei şi practicii avansate.

Ţine legătura cu Centrul de cercetări în problemele sportive, Institutul de medicină sportivă şi catedră A.N.E.F. pentru elaborarea unor studii şi valorificarea cercetărilor şi datelor ştiinţifice.

d)    Difuzează în întreaga ţară, concluziile lucrărilor de specialitate, concepţia de pregătire şi orientarea metodică; transmite indicaţii metodice cu privire la pregătirea sportivilor în diferite perioade ale anului competiţional;

e)    Discută şi avizează componenţa loturilor reprezentative şi a planurilor de pregătire ale acestora – prezentate de antrenorii loturilor şi le supun aprobării Biroului federal;

f)     Analizează şi, la cerere, supune Biroului federal informări şi concluzii privind modul de desfăşurare a campionatelor republicane, precum şi comportarea sportivilor în întâlniri internaţionale;

g)    Organizează sesiuni şi comunicări ştiinţifice, consfătuiri metodice, cursuri de pregătire şi perfecţionare a antrenorilor;

h)    Îndrumă şi coordonează procesul de instruire din secţii, loturi reprezentative de seniori, juniori şi copii;

i)     Exercită control asupra muncii antrenorilor, avizează contractele acestora. Ţine evidenţa activităţii tuturor antrenorilor;

j)   Face propuneri pentru promovare, recompensare sau retrogradare a antrenorilor, în funcţie

     de activitatea depusă.

k)  Avizează apariţia lucrărilor de specialitate;

l)   Colaborează cu celelalte comisii şi colegii centrale la elaborarea calendarului sportiv,

     regulamentelor competiţiilor republicane de senior, juniori şi copii a normelor de clasificare

     sportivă, planurilor de dezvoltare;

m) Îndrumă şi supraveghează aplicarea orientării metodice de către antrenorii secţiilor, pe

     niveluri, întocmind instrucţiuni necesare pentru antrenori, sportivi şi echipe, în concordanţă   

     cu orientarea şi conţinutul activităţii stabilite de Colegiul central al antrenorilor.

 


ART. 2    COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR

a)    Elaborează regulamentul de arbitraj al ramurii în concordanţă cu regulamentul internaţional;

b)   Urmăreşte aplicarea în practică a regulamentului, elaborează directive şi instrucţiuni privind interpretarea regulilor de desfăşurare a ramurii respective;

c)    Rezolvă contestaţiile privind interpretarea regulilor;

d)    Îndrumă activitatea colegiilor locale de arbitri;

e)    Aprobă organizarea cursurilor locale de arbitri; elaborează tematici pentru aceste cursuri; numeşte delegatul său la examenele pentru obţinerea calificării de arbitru;

f)     Supune spre aprobare, în baza propunerilor comisiilor judeţene, promovarea arbitrilor la categorii superioare (republican, internaţional) sau retrogradarea (radierea) unor arbitri;

g)    Organizează cursuri şi consfătuiri metodice cu arbitrii de categorie republicană;

h)    Organizează evidenţa arbitrilor din toată ţara;

i)     Întocmeşte o dată pa an propunerile de arbitri români care să fie înscrişi pe lista arbitrilor internaţionali, pe care o supune aprobării Biroului federal;

j)     Întocmeşte o dată pe an lotul arbitrilor republicani, pe baza propunerilor comisiilor judeţene;

k)    Veghează asupra comportării sportive, sociale şi morale a arbitrilor şi controlează activitatea lor pe teren, fie direct, fie prin delegaţi speciali;

l)     Cu aprobarea Biroului federal, ia măsuri care nu sunt prevăzute în prezentul Regulament, care să asigure bunul mers al activităţii arbitrilor.

 

ART. 3    COMISIA CENTRALĂ DE COMPETIŢII: legitimări, transferări şi clasificări sportive

a)    Elaborează calendarul anual competiţional republican pe care îl supune aprobării Biroului federal; îndrumă comisiile teritoriale în alcătuirea calendarului sportiv;

b)   Elaborează regulamentul şi programul competiţiilor republicane, urmăreşte aplicarea şi respectarea lor;

c)    Asigură pregătirea şi organizarea în condiţii optime, a competiţiilor naţionale;

d)    Omologhează rezultatele competiţiilor din campionatele naţionale, întocmeşte clasamentele finale;

e)    Judecă în prima instanţă orice contestaţie referitoare la competiţiile programate de ea;

f)     Ţine evidenţa competiţiilor naţionale şi internaţionale desfăşurate în ţară şi străinătate;

g)    Omologhează bazele sportive pentru competiţiile naţionale şi propune spre elaborare Biroului federal omologarea instalaţiilor, protoţipurilor de materiale şi echipament sportiv, ţine evidenţa lor;

h)    Soluţionează cererile de transfer ale sportivilor în conformitate cu prevederile regulamentului în vigoare, ţine evidenţa lor;

i)     Acordă viză anuală pentru sportivii participanţi la faza finală a concursurilor şi campionatelor republicane;

j)     Ţine evidenţa participării sportivilor la competiţiile republicane interne şi internaţionale şi acordă clasificarea sportivilor de categoria I, conform normelor în vigoare;

k)    Propune Biroului federal acordarea clasificărilor sportive superioare;

l)     Propune Biroului federal afilierea secţiilor şi ţine evidenţa lor.

 

ART. 4 - Colegiile şi comisiile centrale ale federaţiei ţin şedinţe periodice la sediul Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern. La nevoie, ele pot fi convocate de preşedintele sau secretarul general al federaţiei.

 

ART.5 - Colegiile şi comisiile centrale deliberează statutar numai în prezenţa majorităţii membrilor; în lipsa preşedintelui şedinţa este condusă de secretar sau de un membru desemnat de cei prezenţi.

 

 

 

ART. 6 - Hotărârile  se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui de şedinţă este hotărâtor.

         Hotărârile comisiilor centrale pot fi atacate cu apel la Biroul federal.

 

ART.7 - Secretarii colegiilor şi comisiilor centrale sunt însărcinaţi cu întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor, care se păstrează într-un registru special, fiind semnate de preşedinte şi ceilalţi membri.

         Fiecare şedinţă începe cu citirea procesului verbal al şedinţei precedente. Orice modificare a procesului verbal citit se va consemna în procesul verbal al şedinţei în care s-au adus modificări. Procesul verbal va fi prezentat secretarului federaţiei spre informare, în termen de 2 zile de la data ţinerii şedinţei.

 

ART. 8 - Colegiile şi comisiile centrale vor coresponda cu comisiile judeţene sau secţiile afiliate numai prin intermediul secretarului federaţiei, care va înregistra toată corespondenţa primită sau expediată. Toată corespondenţa trimisă de cluburi, asociaţii sau comisii teritoriale va fi adresată Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.

 

ART. 9 - Şedinţele colegiilor şi comisiilor centrale nu sunt publice.

 

ART.10 - Preşedinţii colegiilor şi comisiilor centrale pot fi membri ai Biroului federal.

 

ART.11 - Comisiile judeţene de nataţie vor îndeplini în limita competenţei lor teritoriale şi următoarele atribuţii:

a)    Exercită controlul şi îndrumarea de specialitate, urmărind modul cum secţiile din cluburi şi asociaţii şi cadrele tehnice respectă normele şi instrucţiunile stabilite de federaţie;

b)   Propune D.J.T.S. bugetul necesar activităţii de nataţie şi pentatlon modern;

c)    Organizează evidenţa secţiilor de nataţie şi pentatlon modern afiliate, sportivilor legitimaţi, bazelor sportive, activităţii competiţionale, etc.

d)    Avizează avansarea antrenorilor şi arbitrilor în categorii superioare de clasificare, conform normelor în vigoare;

e)    Organizează pe plan local cursuri şi consfătuiri metodice pentru reîmprospătarea cunoştinţelor cadrelor tehnice (antrenori, arbitri, instructori);

f)     Se preocupă de munca educativă, de respectarea cerinţelor eticii sportive de către sportivi, antrenori, arbitri, conducători de secţii de nataţie şi pentatlon modern;

g)    Anual, prezintă dări de seamă în faţa D.J.T.S. şi Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.

 

          SECŢIA DE ÎNOT, SĂRITURI ÎN APĂ ŞI PENTATLON MODERN

 

ART. 12 - Secţia de înot, sărituri în apă şi pentatlon modern din cluburi constituie unitatea de bază a activităţii. Ea se organizează în cadrul structurii sportive.

 

ART.13 - Secţia este formată din membrii activi (sportivi), precum şi din persoanele care recunosc regulamentul clubului sportiv respectiv şi consimt în mod voluntar să sprijine activitatea secţiei.

         Secţia este condusă de un birou ales în adunarea generală compus din 3 – 5 persoane.

 

ART. 14 - Secţia are următoarele sarcini:

a)    Angrenarea copiilor şi tineretului în practicarea sistematică a nataţiei (înot, sărituri în apă şi pentatlon modern);

b)   Formarea de sportivi valoroşi, care să reprezinte cu cinste culorile clubului sportiv în întâlnirile interne şi internaţionale;

c)    Întocmirea anuală a calendarului sportiv şi bugetului secţiei, pe care îl va supune aprobării consiliului clubului sportiv respectiv;

d)    Organizarea permanentă a activităţii de pregătire competiţională, luând masurile necesare pentru prezentarea în bune condiţii la competiţiile sportive prevăzute în calendar, cu respectarea normelor prevăzute în Statutul Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern;

e)    Păstrarea şi îmbunătăţirea continuă a bazei materiale a clubului sportiv;

f)     Analizarea periodică a activităţii, luând măsurile care se impun;

g)    Ţinerea legăturii permanente cu organele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.

 

ART. 15 - Pentru susţinerea intereselor în faţa diferitelor organe ale Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, secţia îşi va desemna un reprezentant oficial. Nu va fi luată în considerare oficial, decât acea persoană care posedă o delegaţie, scrisă şi ştampilată, din partea clubului.

         Fiecare secţie este obligată a-şi trimite reprezentantul la şedinţele Comisiei Judeţene sau la alte şedinţe convocate special de organele federaţiei, sau locale.

 

                                      AFILIEREA SECŢIEI DE NATAŢIE (ÎNOT, SĂRITURI ŞI PENTATLON MODERN)

                                     CONSECINŢELE AFILIERII, SCHIMBAREA DENUMIRII

 

ART. 16 - Pentru a participa la competiţiile oficiale, secţia de nataţie trebuie să fie afiliată la Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern. Afilierea este actul prin care secţia recunoaşte autoritatea federaţiei. Totodată, prin afiliere federaţia oficiază existenţa secţiei respective, luarea şi ţinerea în evidenţă şi înscrierea acesteia printre unităţile care au drept de participare la competiţiile oficiale. Condiţiile de afiliere sunt cele prevăzute în Cap.5 , Art.22 din Statutul FRNPM.

 

ART. 17 - La FRNPM se pot afilia structurile sportive cu personalitate juridică legal constituite şi recunoscute oficial, respectiv cluburile sportive, persoane juridice de drept public si asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti de natatie si pentatlon modern.

 

Art. 18 - Asociatiile sportive fără personalitate juridica se pot afilia la asociatiile judetene de natatie (înot, sărituri în apă) si pentatlon si a municipiului Bucuresti, legal constituite si afiliate la FRNPM.

 

Art. 19 - Pentru a putea participa la competitiile judetene, cluburile sportive trebuie sa se  afilieze si la asociatia judeteana de natatie si pentatlon modern pe teritoriul respectiv.

 

Art. 20.- Afilierea unitatilor de invatamint cu program sportiv se face in conditiilor Art.21 si sub conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte:

a.)  existenta unui act de dipozitie privind înfiinţarea persoanei juridice de drept public;

b.)  existenta unui act de dispozitie care sa stabileasca, pe linga activitatea de invatamint si activitatea de selectie, pregatire si participare la sistemul competitional sportiv national;

 

Art. 21.- Cluburile sportive, persoane juridice de drept public, vor anexa la cerea de afiliere, in afara celor prezentate la Art.22 si urmatoarele inscrisuri doveditoare:

a.)  actul de dispozitie prin care au fost infiintate şi / sau organizate;

b.)  actul de dispozitie prin care se aproba regulamentul de organizare si funtionare.

 

Art. 22.- În situaţia îndeplinirii conditiilor statuare, Biroul Federal hotăreşte afilierea provizorie, pe care o supune spre ratificare in prima Adunare Generala care decide afilierea definitivă.

 

Art. 23.- Prin afiliere, cluburile sportive si asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti dobindesc calitatea de membru al federatiei şi recunosc întru totul Statul şi Regulamentul de funcţionare al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern în aplicarea lor (atât secţia cât şi membrii legitimaţi şi nelegitimaţi).

 

ART. 24 - Aprobarea  afilierii secţiei de nataţie va fi comunicată de federaţie, clubului sportiv, prin comisia judeţeană de nataţie sau D.T.S.J., în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

         Numele complet va fi comunicat odată cu cererea de afiliere.

         Federaţia va ţine o evidenţă a secţiilor de înot, sărituri şi pentatlon, pe judeţe, păstrând şi actele de afiliere.

         În baza comunicărilor federaţiei, comisiile judeţene vor ţine şi ele evidenţa secţiilor afiliate pe teritoriul respectiv.

         În cazul când cererea de afiliere a fost respinsă, federaţia va restitui actele comisiei judeţene respective, odată cu motivarea respingerii.

 

ART. 25

         În condiţiile oficiale, secţia afiliată va purta, în mod obligatoriu, denumirea clubului sportiv înscrisă în cererea de afiliere.

 

SCHIMBĂRI DE NUME

 

ART. 26 - Secţia de nataţie nu-şi poate schimba denumirea decât în cazul când clubul sportiv din care face parte a obţinut avizul şi aprobarea federaţiei. În acest caz, clubul va comunica în scris Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern propunerea de schimbare a denumirii. Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern va comunica comisiei judeţene de nataţie confirmarea oficială şi data. În baza acestei comunicări, secţia va prezenta comisiei judeţene de nataţie sau federaţiei, carnetele de legitimare pentru efectuarea schimbării denumirii.

 

ART. 27

         Secţia de nataţie sau pentatlon modern afiliată va putea participa la competiţii oficiale, numai după achitarea taxei de afiliere şi a celei de participare, la federaţie, împreună cu chitanţa de achitare a taxei.

 

DESFIINŢAREA UNEI SECŢII

 

ART. 28

         Desfiinţarea unei secţii de nataţie poate avea loc numai în baza hotărârii majorităţii membrilor săi, aprobată de consiliul clubului sportiv şi al organului tutelar (MTS, MEC, MI, MAPN).

 

SPORTIVI

 

ART. 29 - Pentru a lua parte la concursuri oficiale, un sportiv trebuie să fi împlinit vârsta de 10 ani, la înot şi sărituri, să fie membru al unei secţii de nataţie afiliate la Federaţie, să posede carnet de legitimare eliberat conform prevederilor legale şi să aibă drept de participare (aviz medical).

         Un sportiv se poate legitima numai pe numele său legal. Orice nerespectare a acestei prevederi va determina anularea carnetului de legitimare şi sancţionarea celor vinovaţi.

         Până la vârsta de 13 ani sportivii nu vor putea lua parte decât la competiţii rezervate lor.

 

ART. 30 - La competiţiile oficiale de campionat (pentru toate categoriile), sportivii trebuie să prezinte înaintea începerii competiţiei, pentru verificare, carnetele de legitimare vizate pe anul în curs şi viza medicală la zi, fără de care nu se admite participarea în competiţie.

 

ART. 31 - Sportivii sunt obligaţi să păstreze disciplina şi ordinea cea mai desăvârşită pe toată durata competiţiei, în toate împrejurările în care vin în contact cu oficialii organelor federaţiei, ai clubului din care fac parte, cu arbitrii şi cu publicul.

 

ART. 32 - Pentru competiţie sportivii sunt obligaţi:

-       să se prezinte echipaţi în conformitate cu prevederile regulamentare, să aibă un aspect îngrijit;

-       să-şi respecte partenerii de întrecere;

-       să aibă o atitudine corectă faţă de public şi oficialii competiţiei.

 

LEGITIMAREA SPORTIVILOR

 

ART. 33 - Pentru a putea lua parte la competiţiile oficiale, un sportiv trebuie să aparţină unei secţii de nataţie sau pentatlon, afiliată la Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern şi să posede un carnet de legitimare tip, emis de federaţie.

         Legitimarea este operaţia prin care un sportiv îşi reglementează situaţia legală la unitatea sportivă pe care o reprezintă în competiţiile oficiale şi amicale.

          Orice sportiv, indiferent de cetăţenie, care îşi schimbă temporar sau permanent reşedinţa în Romania, se poate înscrie într-un club afiliat la F.R.N.P.M. Acest drept deriva din cerinţele FINA menţionate în Regulamentul General, capitolul “Relaţii internationale”, paragraful 2.3. 

 

ART. 34 - Legitimarea sportivilor pentru secţiile de nataţie şi pentatlon modern afiliate, se efectuează de Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern.

 

ART. 35 - Pentru legitimarea sportivilor noi, clubul sportiv va prezenta la federaţie următoarele acte:

-       cererea de legitimare tip, completată la toate rubricile având data înscrisă clar, avizul medical cu menţiunea “ Apt pentru practicarea sportului”, viza şi ştampila unităţii sportive la care se legitimează, numărul şi data chitanţei cu care s-a plătit taxa de legitimare. Cererea va purta semnătura sportivului;

-       2 (două) fotografii (format legitimaţie).

Cererile de legitimare vor fi însoţite de un tabel nominal în dublu exemplar, în care se va menţiona numele şi prenumele sportivilor pentru care se cere legitimarea şi data naşterii.

-       copie xerox  după certificatul de naştere.

 

ART. 36 - Dreptul sportivului de a participa la competiţii oficiale decurge de la data legitimării sau transferării menţionate ca atare la rubrica respectivă din carnetul de legitimare.

         

           36.1.- In cazul sportivilor care nu deţin cetăţenie româna, dar sunt legitimaţi la un club afiliat la F.R.N.P.M., participarea la Campionatele Naţionale ale României este însoţită de următoarele precizări:

          - în probele individuale, sportivul care se califică în finale şi ajunge pe podiumul competiţiei, va primi o DIPLOMĂ conform locului ocupat. Nu i se va decerna titlul de Campion al României. Nu va fi premiat cu medalii. Acestea vor reveni în mod corespunzător următorilor sportivi români clasaţi în ordine în urma sa. În cazul stabilirii unei performanţe de timp superioare recordului naţional, aceasta nu va fi omologată ca NOU record al României;

          - în probele de ştafetă va funcţiona principiul reprezentării de ECHIPĂ, eliminându-se orice restricţie referitoare la distribuirea titlurilor naţionale, medaliilor sau recunoaşterea noilor recorduri naţionale. Acestea vor fi atribuite conform prevederilor regulamentare cunoscute.

        

           36.2.- Pentru sportivii care nu deţin cetăţenia româna şi nu domiciliază pe teritoriul României, participarea la Campionatele Naţionale este condiţionată de o invitaţie scrisă din partea FRNPM şi este limitată doar la seriile competiţiei. Aceştia nu vor putea promova (califica) în semifinalele sau finalele campionatelor.

       

           36.3.- Reglementările de la paragrafele 33.1 si 33.2 sunt valabile numai în cazul Campionatelor Naţionale ale României. Pentru celelalte competiţii desfăşurate în România participarea este liberă, conform regulamentului competiţiei respective şi a prevederilor Regulamentelor FRNPM.

 

ART. 37 - Un sportiv poate fi legitimat numai la o singură secţie afiliată la Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern.

 

ART. 38 - În caz de pierdere sau deteriorare a carnetului de legitimare, clubul sportiv va solicita federaţiei eliberarea unui duplicat cu achitarea taxei stabilite.

         Carnetele de legitimare – duplicat, se vor elibera numai de Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern.

         Noul carnet va primi numărul vechiului carnet şi va avea scris cuvântul “DUPLICAT”, aplicându-se şi ştampila federaţiei.

 

ART. 39 - Carnetele de legitimare ale sportivilor vor trebui vizate anual. Viza anuală se va efectua de Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern pentru toţi sportivii în perioada 03.01 – 15.02 a anului respectiv.

 

ART. 40 - Pentru efectuarea vizei anuale, cluburile sportive vor prezenta federaţiei la datele stabilite de federaţie şi înainte de începerea campionatelor respective, următoarele acte:

-       carnetele de legitimare ale sportivilor pentru care se solicită viza anuală;

-       tabel nominal cu sportivii pentru care se solicită viza anuală;

-       chitanţa de plata a taxei de viză anuală.

 

ART. 41 - Pentru a participa la competiţiile oficiale, un sportiv trebuie să efectueze controlul medical şi să aibă înscris în carnetul de legitimare la rubrica respectivă avizul medical.

         Controlul medical al sportivilor legitimaţi se efectuează la dispensarele pentru sportivi, serviciile pentru control al sportivilor din policlinici, sau la cabinetele medicale de la bazele sportive.

         Controlul medical, ca şi avizul medical, înscris în carnetul de legitimare, este obligatoriu o dată la şase luni, cu excepţia situaţiilor menţionate ca atare de organul medical emitent.

         Sportivii din loturile reprezentative, nominalizaţi de federaţie efectuează controlul medical numai la Institutul Naţional de Medicină Sportivă, de trei ori pe an sau de câte ori este nevoie.

         Viza medicală pe carnetul de legitimare va cuprinde în mod obligatoriu data controlului medical, semnătura şi parafa medicului examinator şi ştampila unităţii sanitare unde s-a efectuat controlul.

 

ART. 42 - Sportivii componenţi ai lotului olimpic şi naţional de seniori şi juniori sunt obligaţi să participe la campionatele naţionale (primavara, vara şi iarna) pentru a-şi realiza baremurile de participare la competiţiile de obiectiv ale Federaţiei şi selecţia lor în echipa reprezentativa.

 

ART. 43 - Sportivii componenţi ai loturilor naţionale  (olimpic, seniori şi juniori) care participă la COMPETIŢIILE OFICIALE DE OBIECTIV ale Federaţiei Romane de Nataţie şi Pentatlon Modern sunt obligaţi să concureze în echipamentul oficial distribuit de sponsorul ECHIPEI ROMANIEI. Nerespectarea acestei prevederi conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute în Cap.XV, Art.100, pct.B din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei Romane de Nataţie şi Pentatlon Modern.

 

ATRIBUŢIILE ANTRENORULUI FEDERAL

 

ART. 44 - Antrenorul Federal este cadrul tehnic specializat, cu calificare superioară, care coordonează domeniul tehnico-metodic, al ramurii de sport respective.

Antrenorul federal are următoarele atribuţii:

a)    Prezintă propuneri privind strategia şi concepţia generală de selecţie, pregătirea şi participarea în competiţii a sportivilor de performanţă, potrivit cerinţelor ramurii de sport respective; urmăreşte şi controlează modul cum se aplică strategia şi concepţia de pregătire la secţii şi loturi reprezentative, după aprobarea acestora de către biroul federal;

b)   Organizează, coordonează şi sprijină activitatea colegiului central al antrenorilor, asigură convocarea membrilor, întocmirea materialelor şi a documentelor ce sunt prezentate în reuniunile colegiului;

c)    Îndrumă şi controlează procesul de selecţie şi pregătire la nivelul loturilor reprezentative, centrelor naţionale olimpice de pregătire a juniorilor şi taberelor de pregătire;

d)    Răspunde de organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a antrenorilor din ramura de sport respectivă, precum şi a consfătuirilor metodice de specialitate; colaborează în acest scop cu compartimentul de specialitate din cadrul M.T.S.;

e)    Asigură controlul sistematic al activităţii secţiilor de performanţă, analizează activitatea acestora în cadrul colegiului central al antrenorilor şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

f)     Analizează în cadrul colegiului central al antrenorilor, componenţa loturilor reprezentative, conţinutul planurilor de pregătire al acestora şi le supune aprobării Biroului federal;

g)    Propune Biroului federal componenţa colectivelor tehnice ale loturilor naţionale şi olimpice şi analizează periodic în cadrul colegiului activitatea desfăşurată de antrenorii loturilor;

h)    Participă la principalele competiţii naţionale, analizează desfăşurarea şi nivelul acestora şi prezintă periodic în colegiu şi în Biroul federal concluzii şi propuneri vizând optimizarea activităţii competiţionale interne;

i)     colaborează cu alte colegii şi comisii centrale în scopul perfecţionării sistemului competiţional naţional şi a regulamentelor de organizare şi desfăşurare a campionatelor şi concursurilor naţionale;

j)     Participă la principalele competiţii, reuniuni tehnice şi consfătuiri, întocmeşte lucrări cu caracter de sinteză privind desfăşurarea JO, CM, CE, rezultatele înregistrate, orientările şi tendinţele noi, apărute în practicarea ramurii de sport respective, pe plan mondial;

k)    Studiază permanent literatura de specialitate, teoria şi practica ramurii de sport pe plan naţional şi internaţional şi elaborează periodic lucrări cu caracter tehnico-metodic urmărind tipărirea şi difuzarea lor specialiştilor din domeniu;

l)     Colaborează, în îndeplinirea sarcinilor sale, cu compartimentele de specialitate din M.T.S., cu I.N.C.S., I.N.M.S., A.N.E.F.S., precum şi cu alte instituţii şi organe de specialitate, pentru elaborarea unor studii şi cercetări specifice ramurii de sport respective, pentru elaborarea planurilor de pregătire a loturilor respective şi asigurarea unor servicii de asistenţă interdisciplinară.

Atribuţiile Preşedintelui, Vicepreşedintelui şi Secretarului General sunt prevăzute în Statutul Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.

 

              CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR PERSONALULUI SALARIAT AL FEDERAŢIEI.

 

ART. 45

Ocuparea posturilor personalului salariat al federaţiei se face în conformitate cu legislaţia în

                                                  vigoare.

SECRETAR

-       studii superioare de specialitate de lungă durată;

-       minimum 5 ani vechime în activitatea de conducere şi organizare în domeniul sportului;

-       aptitudini manageriale;

-       cunoscător a cel puţin o limbă străină;

-       responsabilitate în conducerea, organizarea şi coordonarea activităţii.

 

ANTRENOR FEDERAL

-       studii superioare de specialitate de lungă durată;

-       categoria I de antrenor sau gradul didactic I;

-       să fi pregătit sportivi componenţi ai loturilor naţionale de juniori sau seniori;

-       cunoscător a cel puţin o limbă străină;

 

ECONOMIST

-       absolvent studii superioare de specialitate de lungă durată în domeniul economic;

-       vechime în muncă cel puţin 5 ani;

-       cunoştinţe în domeniul tehnicii de calcul;

-       cunoaşterea legislaţiei în vigoare;

-       cazier.

 

INSTRUCTOR SPORTIV

-       studii medii;

-       vechime în muncă minimum 3 ani;

-       cazier.

 

CASIER

-       studii medii;

-       vechime în muncă minimum 3 ani;

-       aptitudini pentru munca de teren;

-       cazier.

 

SECRETAR DACTILOGRAF

-       studii medii;

-       vechime în muncă minimum 3 ani;

-       pregătire de specialitate (dactilografie sau tehnică de calcul).

 

RECOMPENSE ŞI MĂSURI DISCIPLINARE

 

ART. 46

Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, ca şi pentru recunoaşterea contribuţiei la dezvoltarea ramurii de sport, federaţia poate acorda următoarele recompense:

-       Titlu de Membru de onoare al federaţiei;

-       Titlu de Preşedinte de onoare al federaţiei;

-       titluri sportive;

-       premii şi prime.

Abaterile de la Statutul şi Regulamentul federaţiei vor fi analizate de col. şi com.fed., care în funcţie de gravitatea acestora poate aplica următoarele sancţiuni:

 

a)    pentru secţii:

-       avertisment;

-       amendă;

-       suspendare temporară din activitatea competiţională;

-       ridicarea temporară a dreptului de organizare sau susţinere a competiţiilor pe teren propriu;

-       anularea afilierii şi radierea din evidenţa federaţiei.

 

b)   pentru sportivi şi specialişti:

-       avertisment;

-       amendă;

-       suspendarea temporară din activitatea competiţională internă şi internaţională;

-        suspendarea pe viaţă din activitatea sportivă.

 

Cei sancţionaţi sunt obligaţi să furnizeze explicaţiile necesare în vederea discutării cazului şi adoptarea deciziei de către forul competent.

Cei sancţionaţi pot face apel la Biroul federal.

 

ART. 47 - Penalităţi şi amenzi:

        47.1 – Pentru competiţii:

 

        - transmiterea înscrierilor după termenul din regulament (dar fără a depăşi 1 zi)

               = 100 RON  (plăteşte clubul, sau, după caz, cine se face vinovat)

      

        - prezentarea incompletă a înscrierilor la concurs, fără toate datele

                cerute in formularul TIP = 80 RON (plăteşte cine se face vinovat)

      

        - înscrierea urmată de neprezentarea la concurs, fără a comunica până la

                data şedinţei tehnice justificări obiective (conform regulamentului)

                se sancţionează cu = 50 RON  (plăteste cine a făcut înscrierea);

 

- validările se vor face numai la sedinţa tehnică (excepţia făcînd

                situaţiile justificate de forţă majoră). Întârzierea la validare va fi

                amendata cu = 50 RON (plăteşte cine se face vinovat de aceasta

                situatie);

 

       - neprezentarea sportivului la probă sau abandonul înainte ori dupa

  start, din alte motive decît cele atestate de medicul concursului,   

               atrage după sine amenda de = 50 RON (plăteşte clubul, sau, după

               caz, cine se face vinovat)

 

          - substituirea înotătorilor la probe sau în ştafete, falsificarea anilor de

               naştere în scopul prejudicierii rezultatelor = 1500 RON

                                                                     (plăteşte cel ce se face vinovat);

      

          - participarea la competiţii internaţionale peste graniţele ţării, fără

               avizul si aprobarea scrisă a FRNPM:

               - la prima abatere = avertisment + amendă 500 RON

               - la a 2-a abatere  = amendă 1000 RON

               - la a 3-a abatere  = amendă 2500 RON + suspendarea sportivului

                  pe durata a 7 luni;

              ( În toate cazurile amenda este plătita de cel care se face vinovat);

          

          - organizarea de concursuri internaţionale în România, sau primirea

            unor înotători străini pentru pregătire sau concurs fără aprobarea

            scrisă a FRNPM:

                           - la prima abatere = 1000 RON

                           - la a 2-a abatere  =  2000 RON + suspendarea

                              organizatorului din activitatea de nataţie timp de un an;

                                                  (Plăteşte clubul - organizatorul competitiei).

         

         48.2 – Pentru alte situaţii:

 

  - nerespectarea indicaţiilor INMS de prezentare la controlul si

         recontrolul medical, pentru sportivii programaţi de FRN&PM,

                 conduce la o amenda  = 50 RON; (plăteşte cel ce se face vinovat);

                                                                       

          - pentru sportivii componenti ai loturilor nationale, absenta avizului

        dupa efectuarea circuitului medical la INMS, şi nerespectarea

        instrucţiunilor si recomandărilor INMS, au ca rezultat respingerea

        înscrierii sportivilor în competiţii;

        

Precizări:    

            

              - neachitarea taxelor, amenzilor si penalităţilor menţionate in prezentul regulament atrage după sine neacceptarea înscrierii

     sportivilor in competiţii;

 

   - retragerea unui sportiv din concurs la şedinţa tehnică, echivalează cu scoaterea definitivă a acestuia din întreaga competiţie;